Partnerska współpraca transgraniczna Euroregionu "Tatry"

Euroregion „Tatry” od wielu lat jest ważnym podmiotem kształtującym polsko-słowacką współpracę transgraniczną. Wspiera i ułatwia współpracę pomiędzy polskimi i słowackimi samorządami, instytucjami i organizacjami m.in. poprzez realizację wspólnych projektów. Ta działalność Euroregionu „Tatry” umacnia transgraniczną współpracę w różnych dziedzinach, angażując wiele podmiotów pogranicza polsko-słowackiego. Dobre i ugruntowane partnerstwo jest podstawą skutecznej realizacji wspólnych przedsięwzięć. Euroregion „Tatry” chce promować transgraniczne partnerstwo i przykłady dobrych praktyk. Pozwoli to jeszcze bardziej zaktywizować samorządy i instytucje pogranicza oraz zachęcić do konkurencji pomiędzy nimi, a także da nowy impuls do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-słowackim. W tym celu w ramach mikroprojektu zorganizowany zostanie Konkurs o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry” . Będzie on promował polskie i słowackie samorządy – członków Euroregionu „Tatry”, których działalność i osiągnięte rezultaty stanowią wzór do naśladowania dla innych, ponieważ w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Patronem tej nagrody jest zmarły w 2012 roku Peter Burian, współzałożyciel Euroregionu „Tatry”, długoletni przewodniczący słowackiej części Euroregionu, pomysłodawca i realizator wielu transgranicznych przedsięwzięć i wydarzeń, od początku zaangażowany w kształtowanie i rozwój współpracy w ramach Euroregionu „Tatry”.

Wśród działań transgranicznych partnerów w Euroregionie „Tatry” szczególne miejsce zajmują przedsięwzięcia z dziedziny kultury. Jest to naturalna konsekwencja bogactwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. Jednak pomimo dużej liczby projektów promujących dziedzictwo kulturowe, wciąż brakuje inicjatyw, które ukazywałyby różnorodność zjawisk w sztuce pogranicza i w pionierski sposób wspólnie promowały polskich i słowackich artystów. Związek Euroregion „Tatry” chce promować znanych i nieznanych artystów pogranicza oraz udostępniać ich twórczość szerokiej publiczności. Dlatego zwraca uwagę na niedoceniany nurt sztuki naiwnej i art brut, organizując Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, skierowane do nieprofesjonalnych artystów z całego obszaru pogranicza i wystawy: pokonkursową i laureatów z okazji których wydane będą katalogi.  Równocześnie Euroregion „Tatry” wskazuje dwóch wybitnych twórców pogranicza polsko-słowackiego – Ladislava Mednyánszkeho, słowackiego malarza przełomu XIX i XX wieku, związanego z kasztelem w Strażkach oraz Jana Kantego Pawluśkiewicza, współczesnego kompozytora i malarza, urodzonego w Nowym Targu. Obaj artyści wybrani zostali na patronów transgranicznego przedsięwzięcia Euroregionu „Tatry”, jakim był projekt „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego”. Obaj w swojej twórczości czerpią z bogactwa różnych kultur pogranicza. W 2012 roku obchodzimy jubileusze 160. urodzin L. Mednyánszkeho i 70. urodzin J. K. Pawluśkiewicza. Jest to więc doskonała okazja do popularyzacji twórczości tych artystów w obu krajach. Dlatego też zorganizowana zostanie wystawa prezentująca nowy cykl obrazów Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. „Nowy Targ – Kieżmark. Belle Art“, inspirowany architekturą Nowego Targu i Kieżmarku – partnerskich miast, w których swoje siedziby ma Związek Euroregion „Tatry” i jego słowacki partner Združenie Region „Tatry”. Wystawie towarzyszyć będzie katalog. Ponadto twórczość obu artystów przedstawimy w nowoczesnej i atrakcyjnej formie animowanej multimedialnej prezentacji łączącej obraz i dźwięk. Uczestnicy pokazu otrzymają bezpłatne foldery informacyjno-promocyjne na temat obu artystów i realizowanego wydarzenia.

Realizacji działań mikroprojektu towarzyszyć będzie szeroka działalność wydawnicza. Jest to odpowiedź na rosnącą z roku na rok potrzebę wiedzy na temat działalności Euroregionu „Tatry”, o czym świadczą częste wizyty w biurze Euroregionu uczniów i studentów piszących referaty i prace licencjackie czy magisterskie. Z materiałów informacyjnych korzystają również nauczyciele oraz osoby interesujące się współpracą transgraniczną i pograniczem polsko-słowackim, a także turyści przebywający w naszych okolicach. Odnotowujemy również wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę internetową. W kompleksowy i syntetyczny sposób informacje o transgranicznej działalności Euroregionu „Tatry” i współpracy na pograniczu przekażemy w dwujęzycznym roczniku pt. „Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012” oraz publikacji promującej historyczno-kulturowe krainy Spisz, Orawę, Podhale i Sądecczyznę po polskiej stronie Euroregionu „Tatry”. Wszystkie publikacje zostaną wydane w formie tradycyjnej i będą przekazane do bibliotek, szkół, instytucji i samorządów po polskiej i słowackiej stronie oraz w wersji elektronicznej udostępnianej w internecie.
 
Cel główny
Popularyzacja wszechstronnej i zróżnicowanej współpracy transgranicznej pomiedzy polskimi i słowackimi partnerami Euroregionu "Tatry"
 
Cele bezpośrednie
  • Promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy transgranicznej wśród polskich i słowackich samorządów oraz instytucji.
  • Upowszechnienie informacji o działalności Euroregionu "Tatry" wśród szerokiego grona odbiorców w Polsce i na Słowacji.
Działania
  • Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujacych samorządów- członków Euroregionu "Tatry" i instytucji działajacych na obszarze Euroregionu "Tatry"
  • Przygotowanie i prezentacja wystawy pt. "Nowy Targ - Kieżmark. Belle Art - Żel Art" Jana Kantego Pawluśkiewicza
  • Przygotowanie i realizacja animowanej prezentacji twórczości artystów pogranicza polsko-słowackiego - Jana Kantego Pawluśkiewicza w 70. rocznicę urodzin i Ladislava Mednyanszkeho w 160. rocznicę urodzin.
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
  • Opracowanie i wydanie dwujęzycznego rocznika Euroregionu "Tatry" pt. "Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012".
  • Opracowanie i wydanie publikacji promującej historyczno-kulturowe krainy po polskiej i słowackiej stronie Euroregionu "Tatry": Spisz, Orawę, Podhale i Sądecczyznę oraz przygotowanie materiałów promocyjnych.

                              


 Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013Atrakcje turystyczne w Euroregionie "Tatry": Podhale, Spisz, Orawa, Ziemia Sądecka
2013-09-26
Oddajemy w Państwa ręce publikację promującą historyczno-kulturowe krainy po polskiej stronie Euroregionu "Tatry": Spisz, Orawę, Podhale i Ziemię Sądecką.
Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana
2013-06-28
Dnia 26 czerwca 2013 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionu "Tatry" oraz instytucji działających na obszarze Euroregionu "Tatry".
Wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Wojnickiego - laureata Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. E. Sutora
2013-06-21
Dnia 20 czerwca w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Wojnickiego - laureata Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Katalog wystawy malarstwa Krzysztofa Wojnickiego
2013-06-21
Oddajemy w Państwa ręce katalog z indywidualnej wystawy malarstwa Krzysztofa Wojnickiego, który w 2013 roku został laureatem Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Wojnickiego
2013-06-12
Związek Euroregion “Tatry” serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Wojnickiego, laureata Biennale Sztuki Naiwnej i Art Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, który odbędzie się 20 czerwca 2013 r. o godzinie 16.30 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
Multimedialny pokaz obrazów Jana Kantego Pawluśkiewicza i Ladislava Mednyanszkeho
2013-05-15
Współorganizowany przez Miasto Nowy Targ i Związek Euroregion "Tatry" wieczorny pokaz na frontonie Ratusza w Nowym Targu, który odbył się 11 maja 2013 r., był niecodziennym wernisażem impresjonistycznego malarstwa Ladislava Mednyánszkeho i sztuki żel art Jana Kantego Pawluśkiewicza. Pokazowi towarzyszył bezpłatny folder, w którym przybliżamy życie i twórczość obu artystów. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, która dostępna jest w wersji elektronicznej.
Wernisaż wystawy pokonkursowej Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2013-05-13
Dnia 7 maja 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Katalog wystawy pokonkursowej Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2013-05-07
Związek Euroregion "Tatry" opublikował katalog wystawy pokonkursowej Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Multimedialny pokaz obrazów Jana Kantego Pawluśkiewicza i Ladislava Mednyanszkeho
2013-05-06
Burmistrz Miasta Nowego Targu i Związek Euroregion „Tatry” serdecznie zapraszają na multimedialny pokaz obrazów Jana Kantego Pawluśkiewicza i Ladislava Mednyánszkeho, który odbędzie się 11 maja 2013 roku o godz. 21.00 na frontonie Ratusza w Nowym Targu.
Wernisaż wystawy pokonkursowej Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2013-04-30
Związek Euroregion “Tatry” serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach Biennale Sztuki Naiwnej i Art Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, który odbędzie się 7 maja 2013 r. o godzinie 12.00 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
Rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012
2013-04-10
Rocznik „Pogranicze Polsko-Słowackie”, który ukazuje się od 2002 roku, dokumentuje wspólne działania Transgranicznego Związku Euroregionu „Tatry”, opisuje dokonujące się procesy społeczno-gospodarcze i kulturalne, a zarazem stara się przybliżać historię i wspólne dziedzictwo pogranicza położonego wokół Tatr. Kryzys, który obserwujemy w Europie, odbił się również na naszym skromnym polu wydawniczym – z powodu braku środków finansowych, szósty numer naszego periodyku ukazuje się z rocznym opóźnieniem i obejmuje wyjątkowo długi okres czasu, lata 2010–2012. W związku z tym publikacja jest obszerniejsza i w nowej szacie graficznej, która, mamy nadzieję, spodoba się naszym Czytelnikom. Pozostajemy jednak wierni tradycji i założeniom, które wytyczyliśmy sobie na początku naszej działalności wydawniczej.
Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora - II etap oceny prac
2013-03-25
Dnia 22 marca 2013 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło się posiedzenie jury konkursu twórczości artystów amatorów z kręgu sztuki naiwnej i art brut, organizowanego w ramach Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora. Jury zakwalifikowało prace na wystawę pokonkursową oraz przyznało nagrody.
Pierwszy etap oceny prac w ramach Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2013-02-06
Dnia 5 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie jury I etapu oceny prac nadesłanych do konkursu twórczości artystów amatorów z kręgu sztuki naiwnej i art brut, organizowanego w ramach Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Zapraszamy do udziału w II Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2012-10-29
Związek Euroregion "Tatry" we współpracy ze Združeniem Region „Tatry” zaprasza do udziału w II Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Wernisaż jubileuszowej wystawy Jana Kantego Pawluśkiewicza
2012-10-08
W piątek 5 października w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu miał miejsce niezwykły wernisaż wystawy malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. "Nowy Targ – Kežmark. Belle Art – Żel Art".
Zaproszenie na wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza
2012-10-02
W dniu 5 października 2012 r. Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. "Nowy Targ – Kieżmark. Belle Art – Żel Art" oraz multimedialny pokaz „Ściany” w 3D na fasadzie Teatru Starego w Krakowie.
Konkurs o Nagrodę im. Petera Buriana
2012-09-28
Konkurs o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionu "Tatry" i instytucji działających na obszarze Euroregionu "Tatry"