Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce.


 


RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU

POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w  praktyce

 

 

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z 8 partnerami z Polski i ze Słowacji: Obec Štrba, Gminą Rabka-Zdrój, Gminą Łapsze Niżne, Gminą Dobczyce, Gminą Lipnica Wielka, Gminą Nowy Targ, Mesto Spišská Stará Ves, Mesto Trstená realizuje transgraniczny projekt pt. RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, działanie: Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość całkowita tego projektu to 1 628 522,92 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 wynosi 1 302 818,32 EUR, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie, tj. 1 628 522,92 EUR w tym:

-Związek Euroregion „Tatry” : całkowite koszty (100%) - 74 260,00 EUR, EFRR (80%) - 59 408,00 EUR,

-Obec Štrba: całkowite koszty (100%)  - 112 129,92 EUR, EFRR (80%) – 89 703,92 EUR,

-Gmina Rabka-Zdrój: całkowite koszty (100%) – 252 000,00 EUR, EFRR (80%) – 201 600,00 EUR,

-Gmina Łapsze Niżne: całkowite koszty (100%) – 357 336,00 EUR, EFRR (80%) – 285 868,80 EUR,

-Gmina Dobczyce: całkowite koszty (100%) – 268 002,00 EUR, EFRR (80%) – 214 401,60 EUR,

-Gmina Lipnica Wielka: całkowite koszty (100%) – 89 838,00 EUR, EFRR (80%) – 71 870,40 EUR,

-Gmina Nowy Targ: całkowite koszty (100%) – 230 769,00 EUR, EFRR (80%) – 184 615,20 EUR,

-Mesto Spišská Stará Ves: całkowite koszty (100%) – 92 799,00 EUR, EFRR (80%) – 74 239,20 EUR,

-Mesto Trstená: całkowite koszty (100%) – 151 389,00 EUR, EFRR (80%) – 121 111,20 EUR.

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Pogranicze polsko-słowackie kryje wiele niebezpieczeństw związanych z trudnym terenem. Na obszarze tym co roku dochodzi do katastrof naturalnych związanych m.in. z powodziami, wichurami, gwałtownymi opadami śniegu, suszami. Z racji uwarunkowań naturalnych szczególnie narażone na występowanie tych zjawisk są tereny górskie położone wokół Tatr. Ochotnicza Straż Pożarna wielokrotnie dociera na miejsce zdarzenia jako pierwsza, gdzie przystępuje do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. Sprawne reagowanie na kataklizmy na bezpośrednio sąsiadujących ze sobą terenach przygranicznych wymaga jednak działania na szerszą skalę: ścisłej współpracy jednostek ratowniczych z obu krajów, intensywnych szkoleń, niezawodnych rozwiązań i kompleksowego wyposażenia. Dlatego w ramach projektu partnerzy stawiają wspólnie czoła tym wyzwaniom i podejmują kompleksowe działania na rzecz zwiększenia skuteczności działań ochotniczych straży pożarnych z Polski i ze Słowacji w łagodzenia skutków klęsk żywiołowych będących następstwem zmian klimatu na obszarze wsparcia położonym wokół Tatr takie jak:

1) doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w niezbędny sprzęt i specjalistyczne szkolenia.

2) Wypracowanie wspólnego systemu współpracy i planu działań w razie wystąpienia klęski żywiołowej.

3) Realizację kampanii edukacyjnej dla mieszkańców.

 

Spójność stosowanych rozwiązań, ustandaryzowane wyposażenie oraz możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń realnie poprawią współpracę ochotniczych straży pożarnych na terenie Euroregionu „Tatry” w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego. Z kolei ściślejsza współpraca tych jednostek ratowniczych przełoży się na lepszą sprawność podejmowania wspólnych interwencji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenach przygranicznych położonych wokół Tatr. Całość dopełni bardziej świadoma postawa ekologiczna mieszkańców obszaru objętego projektem.

 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań  ochotniczych straży  pożarnych z Polski i ze Słowacjiw łagodzeniu skutków zmian klimatu na obszarze położonym wokół Tatr.

Celami szczegółowymi są:

1)   wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych.

2)   Poprawa współpracy ochotniczych straży  pożarnych z Polski i ze Słowacji. 

3)   Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest zarówno do mieszkańców z obszaru wsparcia objętego projektem po polskiej i słowackiej stronie granicy, jak i do osób przyjezdnych odwiedzających oba kraje.

 

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie 8 samorządów z PL i SK i działające na ich terenie służby zarządzania kryzysowego - łącznie 47 jednostek ochotniczej straży pożarnej.

 

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY ZADANIA?

Zadanie 1

ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI OPERACYJNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENACH GÓRSKICH POŁOŻONYCH WOKÓŁ TATR

 

Pierwsze działanie obejmuje zakup przez 8 samorządów zaangażowanych w projekt specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof/klęsk żywiołowych na obszarze pogranicza polsko-słowackiego dla 47 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na ich obszarze. Sprzęt ten jest niezbędny do realizacji projektu (części szkoleń, działań treningowych, kampanii edukacyjnej), a następnie zostanie bezpłatnie przekazany przez samorządy strażakom w użyczenie.

ü Obec Štrba zakupi dla swojej jednostki OSP m.in.: 10 kompletów odzieży bojowej, przenośną pompę spalinową, kamerę termowizyjną, dron z kamera termowizyjną, wyciągarkę, przecinarkę, piłę łańcuchową, aparat oddechowy, węże, prądnice, drobny osprzęt strażacki, stację radiową, projektor wraz z ekranem, tablety, AED defibrylator, system oświetlenia dachowego RFTM, ogumienie do wozów bojowych, barierki mobilne, namiot.

ü Gmina Rabka-Zdrój zakupi dla swoich jednostek OSP: Chabówka, Ponice i Rdzawka m.in.: odzież specjalną, motopompy pożarnicze, węże, radiotelefony, zestawy ratownictwa wysokościowego, kamery termowizyjne, pilarki spalinowe, agregat prądotwórczy.

ü Gmina Łapsze Niżne zakupi dla swoich jednostek OSP: Falsztyn, Frydman, Kacwin, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Niedzica-Zamek, Trybsz m.in.: odzież specjalną, butle tlenowe, aparaty powietrzne,  urządzenia pompowe, węże, prądnice, kamery termowizyjne, zestaw do gaszenia pożarów, traw i lasów, defibrylator, radiotelefon, kurtynę wodną, zbiornik na wodę, agregaty, przecinarkę, urządzenia interwencyjne do klęsk żywiołowych, narzędzia ratownicze tnąco-rozpierające, zestaw do ratownictwa wodnego, łódź ratownicza, sanie lodowe, zapora przeciwpowodziowa.

ü Gmina Dobczyce zakupi dla swoich jednostek OSP: Bieńkowice, Brzączowice,Brzezowa. Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Dobczyce, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice: ubrania specjalne, motopompy, agregaty, system powiadamiania dla 13 jednostek OSP.

ü Gmina Lipnica Wielka zakupi dla swoich jednostek OSP: Centrum, Kiczory, Murowanica, Przywarówka: kamery termowizyjne, dron z termowizją, namiot z wyposażeniem.

ü Gmina Nowy Targ zakupi dla swoich jednostek OSP: Ostrowsko, Waksmund, Szlembark, Trute, Dębno, Łopuszna, Harklowa, Gronków, Długopole, Klikuszowa, Krauszów, Krempachy, Lasek, Morawczyna, Nowa Biała: ubrania specjalne, zestawy hydrauliczne, agregaty, motopompy.

ü Mesto Spišská Stará Ves zakupi dla swojej jednostki: specjalistyczny pojazd czterokołowy z wyposażeniem, sprzęt do przeprowadzania akcji bojowych w trudnym, niedostępnym terenie - ubrania specjalistyczne.

ü Mesto Trstená zakupi dla swojej jednostki OSP m.in.:  ubrania specjalistyczne, mobilną awaryjną jednostkę pompującą, system oświetlenia dachowego RFTM, rębak, przenośny defibrylator AED, agregat. teleskopowa drabina aluminiowa, węże, wózek kynologiczny, mobilne barierki, namiot.

 

W ramach drugiego działania  7 z 8 samorządów biorących udział w projekcie zorganizuje szkolenia dla strażaków ze swoich jednostek obejmujące w teorii i w praktyce zagadnienia specjalistyczne niezbędne do skutecznego działania i udzielania pomocy w trakcie klęsk żywiołowych dotyczących różnych dziedzin ratownictwa m.in. zabezpieczenia przeciwpowodziowego, czy szkolenia psów ratowników.

ü Obec Štrba zorganizuje dla ok. 30  swoich strażaków ćwiczenia i kursy z zakresu: obsługi piły motorowej, obsługi sprzętu pożarniczego, obsługi aparatu oddechowego, obsługi urządzeń radiowych, szkolenie zawodowe służb ratowniczych.

ü Gmina Rabka-Zdrój zorganizuje dla ok. 287 swoich strażaków: szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, recertyfikację z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,  szkolenie z doskonalenia technik jazdy pojazdem uprzywilejowanym, szkolenie z taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego, szkolenie doskonalące z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szkolenie z zakresu poruszania się strażaków podczas działań w strefie trudnej, szkolenie z zakresu wykorzystywania motopomp pożarniczych podczas przepompowywania wody, wspólne manewry jednostek na podsumowanie zdobytej wiedzy, szkolenie z zakresu wykorzystywania termowizji w działaniach straży.

ü Gmina Łapsze Niżne zorganizuje dla swoich strażaków szkolenia w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, szkolenia z zakresu ratownictwa lodowego, szkolenia z zakresu obsługi urządzeń hydraulicznych, szkolenia doskonalące techniki gaszenia urządzeń pod napięciem oraz instalacji fotowoltaicznych.

ü Gmina Lipnica Wielka zorganizuje dla swoich strażaków szkolenia w zakresie obsługi drona termowizyjnego, obsługi kamer termowizyjnych, obsługi pił mechanicznych.

ü Gmina Nowy Targ zorganizuje dla swoich strażaków szkolenie dla strażaków z zakresu technik doskonalenia technik ratowniczych.

ü Mesto Spišská Stará Ves zorganizuje dla swoich strażaków szkolenia z zakresu techniki gaszenia urządzeń pod napięciem oraz instalacji fotowoltaicznych.

ü Mesto Trstená zorganizuje dla swoich strażaków szkolenie zawodowe służb ratowniczych, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, praca z defibrylatorem.

 

Zadanie 2  

OPRACOWANIE WSPÓLNEGO POLSKO-SŁOWACKIEGO SYSTEMU WSPÓŁPRACY I PLANU DZIAŁANIA W RAZIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH NA TERENACH GÓRSKICH POŁOŻONYCH WOKÓŁ TATR

 

W ramach pierwszego z działań Związek Euroregion „Tatry” przygotuje w Nowym Targu warsztaty w trakcie których przedstawiciele partnerów projektu z Polski i ze Słowacji we współpracy z przedstawicielami ochotniczych straży pożarnych działających na ich terenie przygotują dokument przedstawiający system współpracy i plan działania w razie klęsk żywiołowych na terenach górskich położonych wokół Tatr.

 

Wykonalność i skuteczność opracowanych przez partnerów projektu rozwiązań testowana będzie w trakcie dwóch działań treningowych symulujących akcje ratunkowe podczas klęsk żywiołowych zorganizowanych przez Gminę Łapsze Niżne (1 działanie) oraz Miasto Trstena i Obec Strba (1 działanie) na swoim terenie. W obu działaniach treningowych prowadzonych zgodnie ze wcześniej przygotowanym scenariuszem wezmą udział strażacy ochotnicy z terenu 8 samorządów zaangażowanych do projektu po obu stronach granicy.

 

Na zakończenie zadania Gmina Dobczyce zorganizuje w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach konferencję podsumowującą projekt w trakcie której przedstawiciele partnerów projektu oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu objętego projektem uczestniczący w działaniach ocenią wyniki przeprowadzonych działań treningowych w świetle opracowanego systemu współpracy i planu działania oraz podpiszą umowę o kontynuacji współpracy. System wraz z rekomendacjami zostanie zamieszczony na stronach internetowych partnerów.

 

Zadanie 3

KAMPANIA EDUKACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

 

W ramach zadania partnerzy zorganizują kampanię edukacyjną kształtującą świadomość ekologiczną skierowaną do mieszkańców terenu objętego projektem. Zakres tej kampanii obejmuje:

1) Przeprowadzenie w szkołach po polskiej i słowackiej stronie granicy 12 prelekcji przez strażaków na tematy objęte kampanią (działanie Związku Euroregion „Tatry”).

2) Zorganizowanie 2 transgranicznych wydarzeń: w Rabce-Zdroju festiwalu bezpieczeństwa, w trakcie którego m.in. prezentowane będą zasady postępowania w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i zakupiony przez partnerów sprzęt oraz w Trstenie happeningu ekologicznego edukującego w zakresie działań przystosowawczych i zapobiegawczych w stosunku do zmian klimatu (działanie Związku Euroregion „Tatry”).

3) Zorganizowanie w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach dla mieszkańców pogranicza z obu krajów szkolenia z pierwszej pomocy połączonego z prezentacją zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w interaktywnym Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach i wcieleniem się przez osoby zainteresowane w rolę strażaków na torze przeszkód. W tym celu konieczne będzie: przystosowanie Centrum do prowadzenia działań z grupami zagranicznymi (tj. wykonanie tłumaczenia narracji prowadzonej przez lektora w Centrum na język słowacki i angielski wraz z pracami przystosowawczymi), zakup telebimu oraz doposażenie Centrum w tor przeszkód z wyposażeniem (działanie Gminy Dobczyce).

4) Wydanie broszury mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców (działanie Miasta Trstena).

 

Ponadto  każdy z partnerów będzie realizował działania związane z komunikacją i obsługą projektu.

 

WSKAŹNIKI PROJEKTU:

-Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji

ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 47

-Organizacje współpracujące ponad granicami – 9 (Związek Euroregion „Tatry”, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Lipnica Wielka, Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Dobczyce, Miasto Trstena, Obec Strba, Mesto Spisska Stara Wieś)

-Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu – 9 (Związek Euroregion „Tatry”, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Lipnica Wielka, Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Dobczyce, Miasto Trstena, Obec Strba, Mesto Spisska Stara Wieś).

-Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne – 2 (festiwal bezpieczeństwa i hapenning ekologiczny)

-Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną  - 1

 

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

ü Doposażenie 47 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Polski i ze Słowacji w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof/ klęsk żywiołowych.

ü Wzmocnienie potencjału operacyjnego 47 ochotniczych straży pożarnych pogranicza polsko-słowackiego.

ü Wypracowanie wspólnych rozwiązań z zakresu reagowania i postępowania w sytuacji kryzysowej spowodowanej gwałtownymi zjawiskami pogodowymi na terenach górskich położonych wokół Tatr.

ü Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ratownictwa związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

ü Poprawa współpracy między służbami ochotniczych straży pożarnych na pograniczu polsko-słowackim. 

ü Lepsza sprawność podejmowania wspólnych interwencji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenach przygranicznych położonych wokół Tatr.

ü Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru objętego projektem, którzy dzięki kampanii edukacyjnej będą podejmować działania służące zapobieganiu i przystosowaniu do zmian klimatu.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Związek Euroregion Tatry (Partner wiodący)

Ul.Jana III Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

biuro@euroregion-tatry.eu

www.euroregion-tatry.eu

Osoba do kontaktu: Michał Stawarski

 

Obec Štrba (Główny Partner Transgraniczny )

Ul. Hlavná 188/67

059 38 Štrba

srebalova@strba.sk

www.strba.sk

Osoba do kontaktu: Ing. Štefánia Srebalová

 

Gmina Rabka-Zdrój

Ul. Parkowa 2

34-700  Rabka-Zdrój

wmiskowiec@rabka.pl

www.rabka.pl

Osoba do kontaktu: Wioletta Miśkowiec

 

Gmina Łapsze Niżne

Ul. Jana Pawła II 20

34-442  Łapsze Niżne

inwestycje@lapszenizne.pl

www.lapszenizne.pl

Osoba do kontaktu: Beata Pietruś – Rak

 

Gmina Dobczyce

Rynek 26

32-410 Dobczyce

wlyzczarz@dobczyce.pl

www.dobczyce.pl

Osoba do kontaktu: Wioleta Łyżczarz

 

Gmina Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518

34-483 Lipnica Wielka

estera.mozdzen@lipnicawielka.pl

przetargi@lipnicawielka.pl

Osoba do kontaktu: Estera Możdżeń i Marzena Polaczek

 

Gmina Nowy Targ

Ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

gaseckijanusz@ugnowytarg.pl

www.ugnowytarg.pl

Osoba do kontaktu: Janusz Gąsecki

 

Mesto Spišská Stará Ves

Ul. Štúrova 228/109

061 01  Spišská Stará Ves

agnesa.dlha@spisskastaraves.sk

www.spisskastaraves.sk

Osoba do kontaktu: Agnesa Dlhá

 

Mesto Trstená

Ul. Bernolákova 96/8

andrea.korcuskova@trstena.sk

www.trstena.sk

Osoba do kontaktu: Mgr. Andrea Korčušková

 

/

 

 


 

 

 


SPOLOČNE PROTI NÁSLEDKOM KLIMATICKÝCH ZMIEN V

POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ. Krízové riadenie v teórii a praxi

 

Od 1. januára 2024 do 31. decembra 2025 Zväzok Euroregión "Tatry" v spolupráci s 8 partnermi z Poľska a Slovenska: Obec Štrba, Obec Rabka-Zdrój, Obec Łapsze Niżne, Obec Dobczyce, Obec Lipnica Wielka, Obec Nowy Targ, Mesto Spišská Stará Ves, Mesto Trstená realizuje cezhraničný projekt s názvom SPOLOČNE PROTI NÁSLEDKOM KLIMATICKÝCH ZMIEN V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ. Krízové riadenie v teórii a praxi. Projekt získal finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027, priorita 1: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, Špecifický cieľ: Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

 

Podľa žiadosti o financovanie je celková hodnota tohto projektu 1 628 522,92 EUR, vrátane finančných prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 je 1 302 818,32 EUR, čo predstavuje 80 % oprávnených nákladov v projekte, t. j. 1 628 522,92 EUR vrátane:

-Zväzok Euroregión "Tatry": celková hodnota (100%) - 74 260,00 EUR, ERDF (80%) - 59 408,00 EUR,

-Obec Štrba: celková hodnota (100%) - 112 129,92 EUR, ERDF (80%) - 89 703,92 EUR,

-Obec Rabka-Zdrój: celková hodnota (100%) - 252 000,00 EUR, ERDF (80%) - 201 600,00 EUR,

-Obec Łapsze Niżne: celková hodnota (100%) - 357 336,00 EUR, ERDF (80%) - 285 868,80 EUR,

-Obec Dobczyce: celková hodnota (100%) - 268 002,00 EUR, ERDF (80%) - 214 401,60 EUR,

-Obec Lipnica Wielka: celková hodnota (100%) - 89 838,00 EUR, ERDF (80%) - 71 870,40 EUR,

-Obec Nowy Targ: celková hodnota (100%) - 230 769,00 EUR, ERDF (80%) - 184 615,20 EUR,

-Mesto Spišská Stará Ves: celková hodnota (100%) - 92 799,00 EUR, ERDF (80%) - 74 239,20 EUR,

-Mesto Trstená: celková hodnota (100%) - 151 389,00 EUR, ERDF (80%) - 121 111,20 EUR.

 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Poľsko-slovenské pohraničie skrýva veľa rizík spojených s náročným terénom. V tejto oblasti dochádza každý rok k prírodným katastrofám súvisiacim s povodňami, víchricami, intenzívnymi snehovými zrážkami, suchom. Vzhľadom na prírodné podmienky sú obzvlášť vystavené riziku výskytu týchto javov horské oblasti nachádzajúce sa okolo Tatier. Dobrovoľný hasičský zbor často prichádza na miesto udalosti ako prvý a hneď začína s poskytovaním prvej pomoci obetiam živelných pohrôm. Efektívne reagovanie na živelné pohromy v bezprostredne

susediacich prihraničných územiach si však vyžaduje realizáciu širšie zameraných aktivít: úzku spoluprácu záchranných zborov z obidvoch krajín, intenzívne školenia, spoľahlivé riešenia a komplexné vybavenie. Preto partneri spoločne čelia týmto výzvam v rámci projektu a prijímajú komplexné kroky zamerané na zvýšenie efektívnosti činnosti dobrovoľných hasičských zborov z Poľska a zo Slovenska a zmierňovanie následkov živelných pohrôm vznikajúcich v dôsledku klimatických zmien na oprávnenom území okolo Tatier, ako napr.:

1) vybavenie jednotiek dobrovoľných hasičských zborov nevyhnutným zariadením, organizácia odborných školení.

2) vypracovanie spoločného systému spolupráce a plánu činnosti v prípade živelnej pohromy.

3) Realizácia vzdelávacej kampane adresovanej obyvateľom.

 

Súlad využívaných riešení, štandardizované vybavenie a možnosť stretnúť sa a vymeniť si skúsenosti reálne zlepšia spoluprácu dobrovoľných hasičských zborov na území Euroregiónu „Tatry" v oblasti cezhraničného krízového riadenia. Užšia spolupráca týchto záchranných zborov prispeje k zlepšeniu schopnosti realizovať spoločné zásahy v prípade výskytu krízovej situácie v  prihraničnom území nachádzajúcom sa okolo Tatier. Celok doplní uvedomelejší ekologický postoj obyvateľov projektového územia.

 

ČO BY SME CHCELI DOSIAHNUŤ?

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie efektívnosti činnosti dobrovoľných hasičských zborov z Poľska a zo Slovenska pri zmierňovaní následkov klimatických zmien na území okolo Tatier.

Špecifickými cieľmi sú:

1)    Posilnenie operačného potenciálu dobrovoľných hasičských zborov;

2)   Skvalitnenie spolupráce dobrovoľných hasičských zborov z Poľska a zo Slovenska;

3)   Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov.

 

PRE KOHO JE PROJEKT?

Projekt je adresovaný obyvateľom oprávneného územia, na ktorom sa projekt realizuje na poľskej a slovenskej strane hranice, ako aj návštevníkom oboch krajín.

 

Priami prijímatelia projektu budú: 8 samospráv z PL a zo SK a tiež zložky zodpovedné za krízové riadenie pôsobiace na ich území – celkom 47 jednotiek dobrovoľných hasičských zborov.

 

AKÉ ÚLOHY SME SI NAPLÁNOVALI?

Úloha 1

ZVÝŠENIE OPERAČNEJ SCHOPNOSTI DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV V HORSKÝCH OBLASTIACH NACHÁDZAJÚCICH SA OKOŁO TATIER

 

Prvá aktivita týka sa kúpy špecializovaných zariadení na realizáciu záchranných akcií a na odstraňovanie následkov katastrof/živelných pohrôm na území poľsko-slovenského pohraničia pre 47 jednotiek dobrovoľných hasičských zborov pôsobiacich na území 8 samospráv zúčastnených na projekte, ktoré kúpu uskutočnia. Táto výbava je nevyhnutná na realizáciu projektu (časti školení, tréningových aktivít, vzdelávacej kampane). Tieto zariadenia samosprávy bezplatne zapožičajú hasičom.

ü Obec Štrba nakúpi pre svoju jednotku DHZ o.i.: 10 súprav zásahového oblečenia, prenosné plávajúce čerpadlo, termovízna kamera,dron s termovíznou kamerou, navijak, rezačka, reťazová píla, dýchacie prístroje, hadice, prúdnice, drobné hasičské príslušenstvo, rádiostanica, projektor s plátnom, tablety, defibrilátor AED, strešné osvetlenie RFTM, pneumatiky pre hasičské vozidlá, mobilné zábrany, stan.

ü Obec Rabka-Zdrój nakúpi pre svoje jednotky DHZ Chabówka, Ponice a Rdzawka o.i.: špeciálne oblečenie, hasičské motorové čerpadlá, hadice, rádiotelefóny, výškové záchranné súpravy, termovízne kamery, motorové píly, generator.

ü Obec Łapsze Niżne nakúpi pre svoje jednotky DHZ Falsztyn, Frydman, Kacwin, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Niedzica-Zamek, Trybsz. OSP o.i:  špeciálne oblečenie,kyslíkové fľaše, dýchacové prístroje, čerpacie zariadenia, hadice, generátory, termovízne kamery, sad na hasenie požiarov tráv a lesov, defibrilátor, rádiotelefón, vodná clona, nádrž na vodu, generátory, rezačky, vybavenie pre zásahy v prípade živelných pohrôm, hydraulicka sada – záchranné náradia na rezanie a rozpinanie, vodny záchranny set, ľadové sane, protipovodňová bariéra.

ü Gmina Dobczyce nakúpi pre svoje jednotky DHZ: Bieńkowice, Brzączowice,Brzezowa. Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Dobczyce, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice: špeciálne oblečenie, motorové čerpadlá, agregaty, systém oznamovania pre 13 jednotiek DHZ.

ü Gmina Lipnica Wielka nakúpi pre svoje jednotky DHZ: Centrum, Kiczory, Murowanica, Przywarówka: termovízne kamery, dron s termovíziou stan spolu s vybavením.

ü Gmina Nowy Targ nakúpi pre svoje jednotky DHZ: Ostrowsko, Waksmund, Szlembark, Trute, Dębno, Łopuszna, Harklowa, Gronków, Długopole, Klikuszowa, Krauszów, Krempachy, Lasek, Morawczyna, Nowa Biała: : špeciálne oblečenie, hydraulické sety, agregaty, motorové čerpadlá.

ü Mesto Spišská Stará Ves nakúpi pre pre svoju jednotku: špecializovaná štvorkolka s príslušenstvom, príslušenstvo pre zásahy v náročnom, nedostupnom teréne.

ü Mesto Trstená  nakúpi pre pre svoju jednotku DHZ o.i.: špeciálne oblečenie, mobilná núdzová prečerpávacia jednotka, systém strešného osvetlenia RFTM, rozbrusovačka, prenosný defibrilátor AED, agregat, rebrík teleskopický hliníkový, hadice, kynologický vozík,  mobilné zabrany, stan.

 

V rámci druhej aktivity zorganizuje 7 z 8 samospráv zapojených do projektu školenia pre hasičov zo svojich jednotiek, ktoré budú obsahovať teoretické a praktické odborné znalosti nevyhnutné pri efektívnej činnosti a poskytovaní pomoci počas živelných pohrôm, školenie bude zamerané na rôzne oblasti, napr. na protipovodňové opatrenia či na školenie záchranárskych psov.

 

ü Obec Štrba zorganizuje pre cca. 30 svojich hasičov cvičenia a kurzy v oblasti: obsluhy motorovej píly, obsluhy hasičských zariadení, obsluhy dýchacieho prístroja, obsluhy rádiových zariadení. odborné školenie záchranných služieb.

ü Obec Rabka-Zdrój zorganizuje pre cca. 287 svojich hasičov: školenie týkajúce sa poskytovania kvalifikovanej prvej pomoci, recertifikácia v rozsahu kvalifikovanej prvej pomoci, školenie v oblasti zdokonaľovania techník jazdy vozidlom s právom prednostnej jazdy, školenie z taktiky hasenia požiarov v interiéroch, školenia v oblasti záchrany vo výške, zdokonaľujúce školenie týkajúce sa poskytovania prvej pomoci, školenie týkajúce sa pohybovania sa hasičov počas akcií v ťažkom teréne, školenie týkajúce sa využívania hasičských motorových čerpadiel pri prečerpávaní vody, spoločné manévre jednotiek – sumarizácia získaných poznatkov, školenia v rozsahu využitia termovízie v hasičskej práci.

ü Obec Łapsze Niżne zorganizuje pre svojich hasičov školenia v oblasti hasenia požiarov v interiéroch s využitím termovíznej kamery, školenia v oblasti vodnej záchrannej służby, školenia v oblasti ľadovej záchrannej służby, školenie v oblasti obsluhy hydraulických zariadení, školenia zdokonaľujúce techniky hasenia zariadení pod napätím a fotovoltaických inštalácií.

ü Gmina Lipnica Wielka zorganizuje pre svojich hasičov školenia v oblasti obsluhy bezpilotných lietadiel s termovíziou, obsluhy termovíznych kamier, obsluhy mechanických píl.

ü Gmina Nowy Targ zorganizuje pre svojich hasičov školenie pre hasičov venované technikám zdokonaľovania záchranných postupov.

ü Mesto Spišská Stará Ves zorganizuje pre svojich hasičov školenie v oblasti techniky hasenia zariadení pod napätím a fotovoltaických inštalácií.

ü Mesto Trstená zorganizuje pre svojich hasičov školenie - odborná príprava záchranných zložiek a školenie - odborná príprava prvej pomoci, práca s defibrilátorom.

 

Úloha 2

VYPRACOVANIE SPOLOČNÉHO POĽSKO-SLOVENSKÉHO SYSTÉMU SPOLUPRÁCE A PLÁNU ČINNOSTI V PRÍPADE ŽIVELNÝCH POHRÔM V HORSKÝCH OBLASTIACH NACHÁDZAJÚCICH SA OKOŁO TATIER

 

V rámci prvej z aktivít pripraví Zväzok Euroregión „Tatry" v Nowom Targu workshopy, počas ktorých zástupcovia  projektových partnerov z Poľska a zo Slovenska za spolupráce so zástupcami dobrovoľných hasičských zborov pôsobiacich na ich území pripravia dokument prezentujúci systém spolupráce a plán činnosti v prípade živelných pohrôm v horských oblastiach nachádzajúcich sa okolo Tatier.

 

Uskutočniteľnosť a efektívnosť riešení vypracovaných projektovými partnermi sa bude testovať počas dvoch tréningových akcií simulujúcich záchranné zásahy počas živelných pohrôm, ktoré sa budú realizovať Obcou Nižné Lapše (1 aktivita) a Mestom Trstená a Obcou Štrba (1 aktivita) na ich území. Na oboch tréningových aktivitách realizovaných podľa vopred pripraveného scenára sa zúčastnia hasiči dobrovoľníci z územia 8 samospráv zúčastnených na projekte na oboch stranách hranice.

 

Na záver úlohy Obec Dobczyce zorganizuje v Stredisku protipožiarneho vzdelávania v Dobczyciach záverečnú konferenciu, počas której zástupcovia projektových partnerov a dobrovoľných hasičských zborov z projektového územia, ktorí boli účastníkmi aktivít, vyhodnotia výsledky zrealizovaných tréningových aktivít v kontexte vypracovaného systemu spolupráce a plánu činnosti a podpíšu zmluvu o pokračovaní v spolupráci. Systém spolu s odporúčaniami bude zverejnený na webových stránkach Partnerov.

 

Úloha 3

VZDELÁVACIA KAMPAŇ PRE OBYVATEĽOV POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA

 

V rámci úlohy partneri zorganizujú vzdelávaciu kampaň ovplyvňujúcu ekologické povedomie adresovanú obyvateľom projektového územia.Rozsah tejto kampane zahŕňa:

1)   Realizáciu 12 prednášok na témy súvisiace s kampaňou v školách na poľskej a slovenskej strane hranice, prednášky zrealizujú hasiči (aktivita Zväzku Euroregion „Tatry”).

2)   Zorganizovanie 2 cezhraničných podujatí: festivalu bezpečnosti v Rabke-Zdroji, počas ktorého budú o. i. prezentované zásady konania v prípade živelnej pohromy a partnermi kúpené vybavenie, ekologického happeningu v Trstenej, ktorého cieľom je vzdelávanie v rozsahu adaptácie a predchádzania klimatickým zmenám (aktivita ZväzkuEuroregion „Tatry”).

3)   Zorganizovanie v Stredisku protipožiarneho vzdelávania v Dobczyciach školenia v oblasti poskytovania prvej pomoci spojeného s prezentáciou zásad konania v prípade výskytu krízových situácií pre obyvateľov pohraničia z oboch krajín v interaktívnom Stredisku protipožiarneho vzdelávania v Dobczyciach a účasťou zainteresovaných tretích osôb na cvičeniach na prekážkovej dráhe pre hasičov. Aby to však bolo možné, bude potrebné prispôsobiť Stredisko na účely realizácie aktivít za účasti zahraničných skupín (t. j. je potrebné preložiť príbeh, ktorý rozpráva lektor v Stredisku do slovenského a anglického jazyka a zrealizovať ostatné práce zamerané na prispôsobenie), kúpiť veľkoplošnú obrazovku aj vybaviť Stredisko prekážkovou dráhou s príslušenstvom (aktivita obce Dobczyce).

4) Vydanie brožúry zameranej na zvýšenie povedomia obyvateľov (aktivita Mesta Trstená).

Okrem toho bude každý partner zabezpečovať komunikáciu a riadenie projektu.

 

UKAZOVATELE PROJEKTU:

-Počet jednotiek záchranných služieb vybavených zariadeniami umožňujúcimi realizáciu záchranných akcií a odstraňovanie následkov katastrof – 47 jednotiek

Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce – 9 (Zväzok Euroregión „Tatry", Obec Nowy Targ, Obec Nižné Lapše, Obec Veľká Lipnica, Obec Rabka-Zdrój, Obec Dobczyce, Mesto Trstená, Obec Štrba, Mesto Spišská Stará Ves)

Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce po dokončení projektu – 9 (Zväzok Euroregión „Tatry", Obec Nowy Targ, Obec Nižné Lapše, Obec Veľká Lipnica, Obec Rabka-Zdrój, Obec Dobczyce, Mesto Trstená, Obec Štrba, Mesto Spišská Stará Ves).

-Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia – 2 (festival bezpečnosti a ekologický happening)

–Počet zrealizovaných informačno-vzdelávacích kampaní ovplyvňujúcich ekologické povedomie – 1

 

AKÉ BUDÚ VÝSLEDKY?

ü Vybavenie 47 jednotiek dobrovoľných hasičských zborov z Poľska a zo Slovenska nevyhnutnými zariadeniami na realizáciu záchranných zásahov a na odstraňovanie následkov živelných katastrof/pohrôm.

ü Posilnenie operačnej spôsobilosti 47 dobrovoľných hasičských zborov v poľsko-slovenskom pohraničí.

ü Vypracovanie spoločných riešení v oblasti reagovania a konania v krízovej situácii zapríčinenej prudkými poveternostnými javmi v horských oblastiach nachádzajúcich sa okolo Tatier.

ü Výmena skúseností a správnej praxe v rozsahu záchranných činností súvisiacich s odstraňovaním následkov živelných pohrôm.

ü Skvalitnenie spolupráce medzi službami dobrovoľných hasičských zborov v poľsko-slovenskom pohraničí.

ü Rýchlost a k skvalitnenie realizovaných spoločných zásahov v prípade výskytu krízových situácií v prihraničnom území nachádzajúcom sa okolo Tatier.

ü Uvedomelejší ekologický postoj obyvateľov projektového územia, ktorí vďaka vzdelávacej kampanii budú realizovať aktivity zamerané na prevenciu a adaptáciu na klimatické zmeny.

 

 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Zväzok Euroregión "Tatry" (Hlavný partner)

Ul.Jana III Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

biuro@euroregion-tatry.eu

www.euroregion-tatry.eu

Kontaktná osoba: Michał Stawarski

 

Obec Štrba (Hlavný cezhraničný partner)

Ul. Hlavná 188/67

059 38 Štrba

srebalova@strba.sk

www.strba.sk

Kontaktná osoba: Ing. Štefánia Srebalová

 

Obec Rabka-Zdrój

Ul. Parkowa 2

34-700  Rabka-Zdrój

wmiskowiec@rabka.pl

www.rabka.pl

Kontaktná osoba: Wioletta Miśkowiec

 

Obec Łapsze Niżne

Ul. Jana Pawła II 20

34-442  Łapsze Niżne

inwestycje@lapszenizne.pl

www.lapszenizne.pl

Kontaktná osoba: Beata Pietruś – Rak

 

Obec Dobczyce

Rynek 26

32-410 Dobczyce

wlyzczarz@dobczyce.pl

www.dobczyce.pl

Kontaktná osoba: Wioleta Łyżczarz

 

Obec  Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518

34-483 Lipnica Wielka

estera.mozdzen@lipnicawielka.pl

przetargi@lipnicawielka.pl

Kontaktná osoba: Estera Możdżeń i Marzena Polaczek

 

Obec Nowy Targ

Ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

gaseckijanusz@ugnowytarg.pl

www.ugnowytarg.pl

Kontaktná osoba: Janusz Gąsecki

 

Mesto Spišská Stará Ves

Ul. Štúrova 228/109

061 01  Spišská Stará Ves

agnesa.dlha@spisskastaraves.sk

www.spisskastaraves.sk

Kontaktná osoba: Agnesa Dlhá

 

Mesto Trstená

Ul. Bernolákova 96/8

andrea.korcuskova@trstena.sk

www.trstena.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Korčušková

 

 

 

 




Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !
Rozpoczynamy realizację projektu strażackiego!
2024-04-01
Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 25/2023 z 29.11.2023 r., dnia 1 stycznia 2024 r. 9 partnerów z Polski i ze Słowacji: Związek Euroregion „Tatry”, Obec Štrba, Gminą Rabka-Zdrój, Gminą Łapsze Niżne, Gminą Dobczyce, Gminą Lipnica Wielka, Gminą Nowy Targ, Mesto Spišská Stará Ves, Mesto Trstená rozpoczęło realizację transgranicznego projektu pt. RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce dofinansowanego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.