Rola Euroregionu Tatry w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego

Od marca 2020 r. Związek Euroregion "Tatry" wspólnie z partnerem słowackim Zdruzeniem Euroregion Tatry realizuje mikroprojekt pt. "Rola Euroregionu "Tatry" w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego".

Samorządy i instytucje na pograniczu polsko-słowackim korzystają z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu „Tatry” tj. Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A PL-SK 2004-2006, Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013, a obecnie Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Realizacja wspólnych polsko-słowackich mikroprojektów z dziedziny kultury pozytywnie wpływa na promocję i zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze Euroregionu „Tatry” . Do chwili obecnej zostały zrealizowane 342 małe niedochodowe mikroprojekty dofinansowane na łączną kwotę ponad 9,4 mln euro. Poszczególne mikroprojekty rozwiązały  pojedyncze problemy zidentyfikowane przez wnioskodawców na pograniczu polsko-słowackim. Z efektów tych projektów korzystają mieszkańcy i turyści przybywający na pogranicze. Ich realizacja w ostatnich latach ma ogromne znaczenie na upowszechnienie i zachowanie znanych i mało znanych obszarów kultury na terenie Euroregionu „Tatry”. Dlatego ważne jest, aby całościowo zaprezentować efekty tych projektów i ich wpływ na upowszechnienie dziedzictwa kulturowego pogranicza.W związku z tym działania zaplanowane w projekcie będą promowały różnorodność kultur oraz upowszechniać wiedzę nt. roli Euroregionu „Tatry” w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.Powyższy cel będzie realizowany poprzez zaplanowane wspólnych polsko-słowackie działania tj.: konferencja, wystawa i publikacja. Wystawa prezentowana będzie w polskich i słowackich miastach. Pogranicze polsko-słowackie jest obszarem, na którym od wieków przenikało się wiele kultur: niemiecka, polska, rusińska, romska, słowacka, węgierska i żydowska. Pamiątki tych kultur zachowały się do dziś po obu stronach granicy. Odnaleźć je można w architekturze, folklorze, obyczajach, sztuce i języku. Nieustanny rozwój społeczno-gospodarczy, a także postęp cywilizacyjny sprawiają, że zanika pamięć o tak unikatowym i bezcennym dorobku kulturowym. Ponadto brak jest wspólnych inicjatyw promujących w sposób kompleksowy bogactwo i różnorodność kultur na pograniczu polsko-słowackim. Organizowane wydarzenia na obszarze pogranicza polsko-słowackiego najczęściej prezentują folklor i rzemiosło. Dlatego tradycja i zwyczaje różnych kultur pogranicza tj. niemieckiej, polskiej, rusińskiej, romskiej, słowackiej, węgierskiej i żydowskiej są mało znane nie tylko wśród turystów, ale także wśród mieszkańców pogranicza. Euroregion „Tatry” poprzez realizację projektu chce zaprezentować i zachować pamięć o tych tradycjach i zwyczajach. Szczególnie będzie temu służyć konferencja, festiwal kultur pogranicza polsko-słowackiego oraz konkurs fotograficzny i wystawa pokonkursowa, które są również ciekawym sposobem na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. W prosty, a zarazem interesujący sposób zaprezentowane zostanie bogactwo i różnorodność kultur na obszarze Euroregionu "Tatry".

Cel ogólny:
Popularyzacja dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim

Cele szczegółowe:
1. Upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców i turystów na temat bogactwa kultur na pograniczu polsko-słowackim
2. Wzrost zainteresowania grup docelowych różnorodnością kultur na obszarze Euroregionu "Tatry" poprzez czynny udział w działaniach projektu.
 
Działania:
  •   Promowanie kultury poprzez realizację mikroprojektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  •   Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego.
  •   Kultura i tradycja w obiektywie.
  •   Zwyczaje i tradycje w poszczególnych regionach Euroregionu "Tatry".
  •   Euroregion "Tatry" w oczach dzieci.
 

Mikroprojekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.