INTERREG III A PL-SK 2004-2006

INTERREG III A PL-SK 2004-2006

Informacje ogólne o mikroprojektach w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006

Po wejściu Polski i Słowacji do Unii Europejskiej otworzyły się możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który wspiera rozwój regionów m.in. poprzez promocję różnych form współpracy transgranicznej przez Program Interreg III A.

Celem Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A jest realizacja programów dotyczących współpracy transgranicznej obszarów położonych wzdłuż zewnętrznych i wewnętrznych granic Unii Europejskiej. Jednym z siedmiu programów współpracy transgranicznej realizowanych z udziałem Polski jest Interreg III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006. W ramach tego programu określono następujące priorytety:

 1. rozwój infrastruktury
 2. rozwój społeczno-gospodarczy
 3. pomoc techniczna
W priorytecie 2. zostało wyodrębnione działanie 2.3. – wspieranie inicjatyw lokalnych, czyli realizacja tzw. mikroprojektów. Ich głównym celem jest pogłębienie bezpośrednich kontaktów między wspólnotami lokalnymi na polsko-słowackim obszarze pogranicza, które prowadzić ma do integracji tego regionu.

Mikroprojekty są kontynuacją Funduszu Małych Projektów realizowanego przez  Euroregiony: Karpacki, Tatry, Beskidy na pograniczu polsko-słowackim od 2000 roku w ramach przedakcesyjnego programu Unii Europejskiej Phare CBC. W polskiej części Euroregionów Karpackiego, Tatry, Beskidy zrealizowano w tym okresie projekty z dziedziny rozwoju gospodarczego, wymiany kulturalnej, demokracji lokalnej, ochrony środowiska, turystyki, zdrowia i przepływu informacji. Tak jak w Programie Phare CBC również w Programie Interreg III A wnioskodawcy/beneficjenci mogą otrzymać wsparcie do wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
       
Cele mikroprojektów.
Cel główny: Pogłębienie bezpośrednich kontaktów miedzy wspólnotami lokalnymi na polsko-słowackim obszarze pogranicza zmierzające do integracji regionu.
Cele szczegółowe:
 • nawiązywanie kontaktów i rozwój stałej współpracy między mieszkańcami regionu przygranicznego w sferze gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej
 • pomoc w opracowywaniu większych projektów współpracy,
 • rozbudowa powiązań między instytucjami lokalnymi,
 • przygotowywanie wspólnych imprez w celu lepszego, wzajemnego poznania się przez strony i wspierania współpracy transgranicznej.
Obszar wsparcia.
Do uzyskania wsparcia w ramach programu uprawnieni są partnerzy pochodzący z obszarów położonych wzdłuż granicy polsko-słowackiej i określonych na poziomie administracyjnym NUTS III. Ponadto możliwa jest realizacja projektów na obszarze wsparcia przez jednostki, których główna siedziba znajduje się na terenie jednego z województw objętych współpracą, ale poza obszarem wsparcia INTERREG III A, o ile jednostka ta lub jej filia/delegatura ma kompetencje działania na terenie objętym programem (i projekt będzie realizowany na obszarze pogranicza).
Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmuje trzy podregiony graniczne : bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski, a po stronie słowackiej dwa regiony graniczne: Kraj Žilińský i Kraj Prešovský.
Za wdrażanie mikroprojektów po stronie polskiej odpowiadają Euroregiony działające na polsko-słowackim pograniczu: Euroregion Beskidy, Euroregion Karpacki oraz Euroregion Tatry. Po stronie słowackiej za wdrażanie mikroprojektów będą odpowiedzialne VUC w Żylinie i Preszowie (VUC – Vyšši Územny Celok, czyli Wyższa Jednostka Terytorialna, w skrócie WJT).

Euroregion Tatry zarządza mikroprojektami z części uprawnionego obszaru obejmującej:
NTS III NOWOSĄDECKI
WOJ. MAŁOPOLSKIE
 1. Powiat limanowski z siedzibą w Limanowej
 2. Powiat myślenicki z siedzibą Myślenicach
 3. Powiat gorlicki z siedzibą w Gorlicach
 4. Powiat nowosądecki z siedzibą w Nowym Sączu
 5. Powiat nowotarski z siedzibą w Nowym Targu
 6. Powiat tatrzański z siedzibą w Zakopanem
 7. Miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.
Całkowita kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dostępna poprzez Euroregion Tatry, Karpacki, Beskidy w okresie 2004-2006 wynosi 350 057,6 EUR dla każdego Euroregionu.
Udział polskich beneficjentów w mikroprojektach IW INTERREG III A Polska - Republika Słowacka jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Minimalny limit dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 2 000 EUR,  a maksymalny 20 000 EUR.

Dodatkowo polscy beneficjenci mogą ubiegać się za pośrednictwem właściwego miejscowo Euroregionu o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu na zasadach ogłaszanych corocznie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - zgodnie z procedurą przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na dany rok na współfinansowanie programów rozwoju regionalnego.

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą zgłaszać:
 • jednostki samorządowe : gminy, powiaty, samorządy regionalne
 • stowarzyszenia miast i wsi
 • instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury)
 • urzędy pracy
 • służby ratownicze, policja
 • organizacje turystyczne
 • organizacje pozarządowe
 • szkoły, instytucje oświatowe i badawcze
 • koła zainteresowań i związki sportowe
 • organizacje założone przez samorządy, świadczące usługi publiczne.
Ze względu na transgraniczny charakter programu każdy wnioskodawca musi mieć partnera po słowackiej stronie granicy. Partnerstwo to musi być potwierdzone porozumieniem lub umową określającą wzajemne działania i zobowiązania podczas realizacji projektu. Partner musi spełniać takie same kryteria  co wnioskodawca i musi mieć siedzibę na terenie Kraju Preszowskiego lub Żylińskiego.

Każdy z tych podmiotów musi:
 • być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem,
 • mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie,
 • posiadać osobowość prawną lub pełnomocnictwo jednostki nadrzędnej posiadającej osobowość prawną uprawniające dany podmiot do występowania o dofinansowanie projektu ze środków EFRR, w którym jednostka nadrzędna przejmuje odpowiedzialność finansową za realizowany projekt; możliwe jest także złożenie wniosku o dofinansowanie bezpośrednio przez jednostkę nadrzędną ze wskazaniem, jaki podmiot będzie realizował projekt być podmiotem o charakterze niedochodowym,
 • być instytucją z regionu przygranicznego, określonego na poziomie NUTS III , zaś projekt może zostać wdrożony poprzez jej oddziały lub agencje położone na terenach kwalifikujących się do objęcia programem. 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć.
Program Interreg III A w ramach mikroprojektów wspiera następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym:
 • organizacja wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, przedstawień, wystaw, warsztatów sztuki), 
 • promocja współpracy transgranicznej (np. opracowanie publikacji, stron internetowych, broszur lub katalogów),
 • wspieranie przedsięwzięć z zakresu rozrywki i rekreacji (np. wydarzeń sportowych),
 • wspólne przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego,
 • organizacja targów,
 • organizacja konferencji, seminariów i warsztatów, 
 • rozwój współpracy w sferze oświaty,
 • wymiana młodzieży,
 • wspieranie działań służących zachowaniu tożsamości i tradycji wspólnot lokalnych,
 • rozbudowa powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi  i innymi,
 • wszelkie inne przedsięwzięcia transgraniczne odnoszące się do tego działania.

Działania nie kwalifikujące
do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to:
 • działania nie posiadające efektu transgranicznego i nie wykazujące aktywnego udziału partnera słowackiego,
 • działania o charakterze komercyjnym,
 • działania infrastrukturalne,
 • działania dofinansowane z innego Programu Unii Europejskiej.
Źródło: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006. Mikroprojekty. Wytyczne dla Wnioskodawców opracowane przez Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry

Więcej: http://www.euroregion-tatry.pl/interreg/

Skúsenosti zo spravovania Fondu Malých projektov Phare CBC uľahčili Zväzku Euroregión „Tatry” realizáciu Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko-Slovenská republika 2004-2006. Kancelária Zdruņenia v rámci tzv. dáždnikového projektu (umbrella) pod názvom: Realizácia mikroprojektov v Euroregióne „Tatry” ako činiteľ prehlbovania kontaktov spoločenstva poľsko-slovenského pohraničia” spolufinancovaného sumou 350.057,60 EUR, začínala a spravovala mikroprojekty v rámci činnosti 2.3 Podpora lokálnych iniciatív. Realizácia tohto programu sa začala v roku 2005, kedy boli vyhlásené a uskutočnili sa dve výzvy aplikačných návrhov. Dofinancovanie získalo 47 mikroprojektov.