Piśmiennictwo na polsko-słowackim pograniczu ......

         Piśmiennictwo na polsko-słowackim pograniczu - wydanie książki Michała Jagiełły pt. Słowacy w polskich oczach" w przekładzie na język słowacki. 

Podstawowymi  czynnikami warunkującymi powodzenie integracji europejskiej są: międzykulturowy dialog, poznawanie kultury sąsiednich narodów z całym jej bogactwem myśli i wartości oraz eliminowanie negatywnych stereotypów. Na polsko-słowackim pograniczu wciąż jeszcze można zauważyć utrzymywanie się pewnych negatywnych czynników uwarunkowanych historycznie. Ich wyjaśnienie i wyeliminowanie nie jest możliwe bez dostępu do publikacji przybliżających opinie, wyobrażenia i poglądy na temat sąsiadów zza granicy.

W słowackim piśmiennictwie brakuje publikacji dotyczących percepcji sąsiadów na polsko-słowackim pograniczu. Jedną z niewielu takich pozycji jest wydana w 2005 r. w języku polskim obszerna, dwutomowa publikacja pt. „Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim” autorstwa Michała Jagiełły, byłego dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. Stanowi ona szerokie spojrzenie na historyczny rozwój Słowaków, postrzegany przez Polaków, przy czym polski autor szczególnie podkreśla wydarzenia i realia z pogranicza polsko-słowackiego. Autor odnajduje i prezentuje słowackie ślady w polskich czasopismach, książkach, w publicystyce i literaturze pięknej od najstarszych, rękopiśmiennych źródeł aż do XX wieku. Przedstawia polskie głosy sprzed lat – o budzeniu się „łagodnego narodu”, kształtowaniu literackiego języka słowackiego i bogactwie kultury ludowej. Wiele spośród faktów przedstawionych w książce pozostaje zupełnie nieznanych słowackim czytelnikom. Pod tym względem jest to dzieło, które dzięki swojej wartości dokumentacyjnej, bogactwu zebranych materiałów, rzeczowości i obiektywizmowi autora, stanowi unikalne źródło informacji dla badań stosunków polsko-słowackich, a zwłaszcza kultury i dziejów pogranicza polsko-słowackiego.

Książka Michała Jagiełły pt. „Słowacy w polskich oczach” została wydana w 2005 r. w Polsce przez Bibliotekę Narodową oraz Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu i dotychczas nie doczekała się przekładu na język słowacki. Dwukrotna próba uzyskania dofinansowania na słowackie wydanie tej książki przez Słowacką Bibliotekę Narodową w Martinie w ramach mikroprojektu z Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 nie powiodła się. W sytuacji, kiedy nie ma już możliwości wnioskowania o dofinansowanie po stronie słowackiej Związek Euroregion „Tatry” podjął się wydanie tej książki w ramach niniejszego mikroprojektu, biorąc pod uwagę jej wybitne walory kulturowo-poznawcze, ukazujące dążenia Słowaków do budowania suwerennego państwa narodowego.

Wydanie słowackiego przekładu książki pt. „Słowacy w polskich oczach” umożliwi studentom, badaczom i pracownikom instytucji kultury z obu stron granicy prowadzenie merytorycznie uzasadnionego dialogu na temat historycznych faktów. Przyczyni się to do zmniejszenia uwarunkowanych historycznie uprzedzeń i stereotypów, które przetrwały w świadomości obu narodów. Dzięki wydaniu słowackiego przekładu tej książki słowaccy czytelnicy poznają nie tylko polskie spojrzenie na przeżywane wspólnie dramatyczne wydarzenia historyczne, ale także wiele dotychczas nie znanych na Słowacji faktów, dotyczących współpracy inteligencji obu narodów na polsko-słowackim pograniczu i poza nim, które przyczyniły się do tworzenia wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

    Cel główny:

Upowszechnienie na Słowacji wiedzy o polskim piśmiennictwie na temat Słowaków.

 Cel bezpośredni:

Udostępnienie słowackiemu czytelnikowi książki Michała Jagiełło pt. „Słowacy w polskich oczach” w przekładzie na język słowacki.

Działania

Realizacja projektu zakłada kolejne działania cyklu wydawniczego. Będą one realizowane we wspólpracy partnerów. Dzięki przetłumaczeniu na język słowacki książki Michała Jagiełły pt. „Słowacy w polskich oczach” i wydaniu jej drukiem zostanie ona udostępniona słowackiemu czytelnikowi. Tym samym uzyska on bogate źródło wiedzy o polskim piśmiennictwie na temat Słowaków, które do tej pory było trudno dostępne ze względu na barierę językową.

1. Pierwszym działaniem będzie uzyskanie jednorazowej licencji autorskiej na przekład na język słowacki oraz wydanie książki pt. „Słowacy w polskich oczach” od autora  
    publikacji Michała Jagiełły.

2.  Następnie zlecone zostanie przetłumaczenie książki na język słowacki

3.  Zlecone zostanie również opracowanie graficzne, redakcyjne i korekta językowa książki.

4.  2-tomowa publikacja zostanie wydrukowana w nakładzie 500 egz.

5.  Partnerzy zorganizują w Trstenie na Słowacji spotkanie promocyjne z udziałem autora, w którym uczestniczyć będzie 60 osób.

6.  Wspólnie dystrybuować będą książkę do bibliotek, szkół. Instytucji kultury, archiwów itp.

Style i Formatowanie

7. Przez cały okres realizacji projektu będzie on promowany przez partnerów, a informacje o działaniach projektu i wydanej książce udostępniane m.in. na stronach internetowych partnerów.

 


 

Mikroprojekt Piśmiennictwo na polsko-słowackim pograniczu - wydanie książki Michała Jagiełły pt. "Słowacy w polskich oczach" w przekładzie na język słowacki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Promocja książki Michała Jagiełły pt. "Słowacy w polskich oczach"
2014-10-01
W dniu 30 września 2014 r. w Bibliotece Wojewódzkiej w Żylinie odbył się promocja książki Michała Jagiełło pt. "Słowacy w polskich oczach"
Promocja książki Michała Jagiełły pt. "Słowacy w polskich oczach"
2014-09-22
Dnia 30 września 2014 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Wojewódzkiej w Żylinie odbędzie się promocja książki Michała Jagiełły pt. "Słowacy w polskich oczach", na którą serdecznie zapraszają organizatorzy: Związek Euroregion "Tatry" w Nowym Targu i Biblioteka Wojewódzka w Żylinie.