Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

W 2013 roku partnerzy mikroprojektu – Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Region „Tatry” ze strony słowackiej utworzą wspólny podmiot prawny – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY (EUWT TATRY). Aktualnie trwa ostatni etap zatwierdzania dokumentów konstytuujących EUWT i rejestracji Ugrupowania.
Utworzenie na polsko-słowackim pograniczu EUWT TATRY stanowi istotną innowację w sposobie realizacji współpracy transgranicznej. Aby ten nowatorski instrument prawny mógł sprawnie funkcjonować i skutecznie wdrażać współpracę terytorialną oraz umacniać spójność społeczną i gospodarczą peryferyjnych obszarów pogranicza polsko-słowackiego partnerzy muszą opracować długoterminową strategię działania. Jest ona niezbędna również z uwagi na trwające przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020. Zmieniają się bowiem priorytety europejskiej współpracy terytorialnej, większą uwagę należy zwrócić na osiąganie rezultatów i efektywność wykorzystania środków. W kontekście tych nowych wyzwań dużą wagę przywiązuje się do wykorzystania potencjału Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, które wprowadzono z myślą o ułatwieniu i wzmocnieniu współpracy terytorialnej.
Zatem aby spełnić oczekiwania, jakie stawiane są przed EUWT i wzmocnić skuteczność realizacji nowych zadań współpracy transgranicznej na polsko-słowackim pograniczu konieczne jest opracowanie długoterminowej strategii działania. Określi ona strategiczne kierunki działania, cele i zadania, które będą realizowane przez partnerów mikroprojektu w ramach EUWT TATRY. Zapewni ona silniejsze i ukierunkowane zarządzanie działaniami nowo powstałej struktury współpracy. Będzie to działanie nowatorskie, ponieważ w Polsce brakuje doświadczeń związanych z EUWT.
Opracowana w ramach mikroprojektu wspólna strategia będzie pionierskim przykładem przygotowania do realizacji celów europejskiej współpracy terytorialnej na polsko-słowackim pograniczu w latach 2014-2020. Umożliwi skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej stronie granicy. Zapewni ukierunkowanie działań i decyzji podejmowanych na pograniczu polsko-słowackim w ramach EUWT TATRY. Wzmocni zdolności operacyjne EUWT TATRY, a tym samym polsko-słowacką współpracę transgraniczną w długoterminowej perspektywie 2014-2020. Problemy pogranicza będą mogły być skuteczniej rozwiązywane poprzez podmioty współpracujące ze sobą w oparciu o tę wspólnie wypracowaną strategię. Stanowić ona będzie narzędzie wymiany dobrych praktyk i rozpowszechniania wiedzy na temat współpracy transgranicznej i możliwości jej realizacji w ramach EUWT.

Cel główny:
Wzmocnienie skuteczności polsko-słowackiej współpracy transgranicznej poprzez stworzenie bazy dla następnych projektów w nowej perspektywie 2014-2020.

Cele bezpośrednie:
  • Wykorzystanie Polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 jako narzędzia ułatwiającego realizację wspólnych transgranicznych projektów.
  • Określenie strategicznych kierunków i kluczowych projektów realizowanych przez EUWT TATRY w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.
Okres realizacji:
maj 2013 – czerwiec 2014

Zaplanowane działania:
  • Powołanie polsko-słowackiego zespołu strategicznego, który będzie opiniował i analizował dane, dokumenty i materiały zebrane i opracowane przez personel mikroprojektu.
  • Prace nad opracowaniem projektu polsko-słowackiej strategii EUWT TATRY prowadzone przez personel mikroprojektu i polsko-słowacki zespół strategiczny. 
  • Prezentacja i przyjęcie ostatecznej wersji polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 podczas XX Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. 
  • Opublikowanie strategii w wersji polskiej i słowackiej oraz wydanie jej w formie materiałów informacyjno-promocyjnych.
  • Systematyczne upowszechnianie informacji o działalności EUWT TATRY i postępach w pracach nad strategią m.in. na stronach internetowych  www.euwt-tatry.eu  www.euroregion-tatry.eu 
Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020
2014-09-30
W sierpniu 2013 roku Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion „Tatry” ze strony słowackiej utworzyły Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Jest ono szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. Jednak aby ten nowatorski instrument prawny mógł sprawnie funkcjonować i skutecznie realizować wspólne projekty konieczne stało się opracowanie "Polsko-słowackiej strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020". Została ona opracowana w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Nowa publikacja Euroregionu "Tatry"
2014-09-12
Przypominamy najciekawsze wydarzenia, najważniejsze projekty, największe inwestycje, materialne efekty współpracy polskich i słowackich partnerów w ciągu 20 lat działalności Euroregionu "Tatry". Jak w kalejdoskopie przywołują je fotografie zamieszczone w tej publikacji. Spoglądamy też w przyszłość i dlatego w nowej prezentacji prezentujemy także najważniejsze założenia strategii Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020.
Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020
2014-05-27
W dniu 22 maja 2014 r. w Czerwonym Klasztorze na Słowacji odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020. Uczestniczyli w nim przedstawiciele słowackich samorządów - członków Združenia Region „Tatry”. Było to jedno z działań zaplanowanych w realizowanym przez Euroregion "Tatry" mikroprojekcie, w ramach którego opracowywana jest strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020.
Spotkanie z przedstawicielami polsko-litewskiego Euroregionu Niemen
2014-03-18
W dniu 12 marca w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu gościli przedstawiciele Euroregionu Niemen z polsko-litewskiego pogranicza. Tematem spotkania było utworzone przez polską i słowacką stronę Euroregionu "Tatry" Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.
Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020
2014-01-24
W dniu 15 stycznia 2014 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020. Uczestniczyli w nim przedstawiciele polskich samorządów - członków Związku Euroregion "Tatry". Było to jedno z działań zaplanowanych w realizowanym przez Euroregion "Tatry" mikroprojekcie, w ramach którego opracowywana jest strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020.