Strona główna Aktualności Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020

Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020

2014-09-30

W sierpniu 2013 roku Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion „Tatry” ze strony słowackiej utworzyły Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Jest ono szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. Jednak aby ten nowatorski instrument prawny mógł sprawnie funkcjonować i skutecznie realizować wspólne projekty konieczne stało się opracowanie "Polsko-słowackiej strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020". Została ona opracowana w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Utworzenie w sierpniu 2013 roku przez Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion „Tatry” ze strony słowackiej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. było naturalną konsekwencją dotychczasowej stabilnej, opartej na dobrych praktykach i licznych wspólnych przedsięwzięciach współpracy partnerów w ramach Euroregionu „Tatry”. EUWT TATRY jest wspólnym, polsko-słowackim podmiotem prawnym, który powstał na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Jego celem jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej po obu stronach Tatr. Zadania EUWT TATRY koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu i realizacji projektów współpracy transgranicznej współfinansowanych przez Unię Europejską, jak również z innych funduszy i środków.

Utworzenie EUWT TATRY wprowadza istotną innowację w sposobie realizacji współpracy transgranicznej. Rozporządzenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 podkreślają rolę EUWT w realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako podmiotów zarządzających programem lub jego częścią lub też „jedynych beneficjentów” projektów, którzy mogą samodzielnie przygotowywać, realizować i koordynować transgraniczne projekty.

Wykorzystanie tego potencjału EUWT TATRY jest szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. Jednak aby ten nowatorski instrument prawny mógł sprawnie funkcjonować i skutecznie realizować wspólne projekty konieczne stało się opracowanie Polsko-słowackiej strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020. Dołożono starań, aby strategia była spójna z polskimi i słowackimi strategiami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz dokumentami Unii Europejskiej. Decydujące znaczenie ma tutaj nowy Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020. Będzie on bowiem głównym źródłem finansowania strategicznych działań EUWT TATRY. Dlatego też zgodnie z naszymi założeniami strategia Ugrupowania jest kompatybilna z tym Programem. W ten sposób staje się ona jeszcze bardziej użyteczna dla EUWT TATRY oraz polski i słowackich samorządów pogranicza.

Dokument strategiczny EUWT TATRY na lata 2014-2020 rozpoczyna część analityczna, w której przedstawiamy podstawowe informacje o EUWT TATRY, charakterystykę obszaru działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie, a także analizę społeczno-gospodarczą odnoszącą się do wskaźników dotyczących demografii, dziedzictwa kulturowego i turystyki, środowiska przyrodniczego, transportu i komunikacji oraz edukacji i rynku pracy. Analizy te uzupełnia ocena doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego. Podsumowaniem części analitycznej jest analiza SWOT. W części strategicznej dokumentu prezentujemy główne założenia strategii – misję, wizję, cztery strategiczne obszary współpracy, cele strategiczne i szczegółowe oraz kluczowe działania. Misję, czyli nadrzędny cel i sens funkcjonowania organizacji określiliśmy wskazując, że EUWT TATRY jest szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. Wykorzystanie tej szansy poprzez realizację strategii pozwoli osiągnąć zakładaną wizję: EUWT TATRY jako innowacyjne i skuteczne narzędzie realizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Część strategiczną dokumentu uzupełniają informacje dotyczące spójność strategii z innymi dokumentami strategicznymi, a także możliwych źródeł finansowania kluczowych działań strategii oraz system wdrażania, monitorowania i aktualizacji strategii. Całość zamyka obszerny aneks, w którym zamieszczone zostały materiały zawierające informacje na temat Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej jako nowego narzędzia współpracy transgranicznej, ich roli w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, analizy, opracowania i publikacje własne Euroregionu „Tatry” dotyczące EUWT oraz bibliografię przedmiotową. Zamieszczono również Konwencję o utworzeniu EUWT TATRY.

Prace nad przygotowaniem Polsko-słowackiej strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020 realizował Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu we współpracy ze Združeniem Euroregion „Tatry” w Kieżmarku w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wymagały one wielu uzgodnień, konsultacji, zebrania i zharmonizowania danych i materiałów z polskiej i słowackiej strony. Powołany został roboczy polsko-słowacki zespół, w skład którego weszli: ze strony polskiej – Antoni Nowak, Agnieszka Pyzowska, Teresa Siaśkiewicz, Anna Sowińska oraz ze strony słowackiej – Štefan Bieľak, Jana Majorová Garstková, Eva Kelbelová, Radoslava Krafčíková. Istotnym elementem prac nad strategią było włączenie w jej budowanie szerokiego grona polskich i słowackich samorządów – członków Euroregionu „Tatry”. Aktywnie uczestniczyły one w prowadzonych konsultacjach, spotkaniach, ankiecie, naborze propozycji wspólnych projektów. Te działania uzupełnione o opinie i analizy ekspertów zewnętrznych na czele z prof. dr hab. Kazimierzem Jóskowiakiem pozwoliły określić strategiczne obszary współpracy, cele i zadania, uwzgledniające potrzeby samorządów pogranicza polsko-słowackiego. Wszystkim, którzy zaangażowali się w zebranie i przygotowanie materiałów, składamy serdeczne podziękowania.

W dniu 15 września 2014 r. XX Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący w Nowym Targu podjął uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia Polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020. Strategia ta będzie przede wszystkim służyć samorządom z obu stron granicy jako narzędzie ułatwiające skuteczniejszą realizację wspólnych transgranicznych projektów w latach 2014-2020. W ten sposób przyczyni się ona do skoordynowania współpracy po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 (całość PL)
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia  członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !