Strona główna Aktualności Forum Społeczno-Ekonomiczne Euroregionu "Tatry"

Forum Społeczno-Ekonomiczne Euroregionu "Tatry"

2013-11-28

W dniu 25 listopada 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się Forum Społeczno-Ekonomiczne Euroregionu „Tatry”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych i instytucji okołobiznesowych zainteresowanych zagadnieniami dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim oraz rozwojem współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z polskiej i słowackiej strony granicy. Patronat honorowy nad Forum objęli: Tomasz Chłoń - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej, Vasil Grivna - Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego.
undefined undefined undefined undefined

W dniu 25 listopada 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się Forum Społeczno-Ekonomiczne Euroregionu „Tatry”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych i instytucji okołobiznesowych zainteresowanych zagadnieniami dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim oraz rozwojem współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z polskiej i słowackiej strony granicy. Patronat honorowy nad Forum objęli: Tomasz Chłoń - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej,   Vasil Grivna - Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Wśród zgromadzonych gości byli: Ambasador Republiki Słowackiej Pan Vasil Grivna, Marek Lisánsky – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Wiesław Wojas – Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem, Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Biura Wojewody Małopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Bogdan Zduleczny z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,   Iván Fábry – Dyrektor Zarządu Dróg Samorządowego Kraju Żylińskiego, Michal Drobňák z Zarządu i Utrzymania Dróg Samorządowego Kraju Preszowskiego, przedstawiciele Powiatowych Zarządów Dróg oraz Starostw: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego, przedstawiciele miast i gmin - członków Związku Euroregion „Tatry” ze strony polskiej oraz Stowarzyszenia Region „Tatry” ze strony słowackiej.

Na wstępie Forum Pan Bogusław Waksmundzki, Prezes Rady Związku Euroregion „Tatry” omówił cele i założenia projektu, które koncentrowały się wokół zagadnień związanych z rozwojem polsko-słowackiej współpracy gospodarczej poprzez utworzenie Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej oraz stworzeniem warunków do zwiększenia dostępności do transgranicznych połączeń komunikacyjnych pomiędzy Polską a Słowacją. Poinformował również, iż Związek Euroregion "Tatry" zgłosił do nowego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 propozycję tzw. projektu flagowego, czyli strategicznego dla całego pogranicza, który dotyczy opracowania   systemu transgranicznych połączeń komunikacyji publicznej na polsko-słowackim pograniczu . W ramach nowego programu finansowane będą działania w ramach celu tematycznego 7 Promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych.

Pierwszą część Forum zatytułowaną   Dostępność transportowa pomiędzy Polską a Słowacją: bariery, ograniczenia i szanse rozwoju otwarły wystąpienia/prezentacje naukowców Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Geografii Słowackiej Akademii Nauk, którzy zaprezentowali rezultaty wspólnie przeprowadzonych badań i analiz dotyczących dostępności transportowej oraz uwarunkowań rozwoju obszaru pogranicza polsko-słowackiego w dziedzinie turystyki.

Profesor Tomasz Komornicki  omówił zagadnienia dostępności transportowej pogranicza polsko-słowackiego oraz jej wpływ na powiązania społeczno-gospodarczego pomiędzy obydwoma krajami. Zaprezentowany został bieżący stan transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej oraz analizy/symulacje obrazujące możliwe kierunki rozwoju dostępności przestrzennej pogranicza polsko-słowackiego w rezultacie prognozowanych inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową, jakie ujęte zostały w polskich i słowackich długoterminowych planach dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
 
Dr Daniel Michniak, pracownik naukowy Instytutu Geografii Słowackiej Akademii Nauk omówił problematykę dostępność komunikacyjnej pogranicza polsko-słowackiego oraz jej wpływu na rozwój turystyki w regionie, porównując wykorzystanie i funkcjonowanie indywidualnego transportu samochodowego oraz publicznej komunikacji zbiorowej. Omówił również wpływ wykorzystania funduszy unijnych na realizację projektów związanych z transgraniczną infrastrukturą drogową.  

Prof. dr hab. Marek Więckowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk omówił zagadnienia związane z rozwojem turystyki na pograniczu polsko-słowackim, której intensywność uzależniona jest od nie tylko od atrakcyjności turystycznej regionu ale też od dostępności transportowej w wymiarze zewnętrznym - dla przyjeżdżających turystów, oraz wewnętrznym - dla osób przemieszczających się pomiędzy poszczególnymi ośrodkami lub atrakcjami turystycznymi regionu.

Jerzy Prażuch, Wiceprezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zaprezentował wnioski i rekomendacje związane z infrastrukturą i komunikacją transgraniczną zebrane w toku prac eksperckich realizowanych w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry”.   Informacje te zebrane zostały w  Raporcie w sprawie połączeń komunikacyjnych pomiędzy Polską a Słowacją.

Pani Katarína Kilianová reprezentująca słowacki Instytut Badań Transportu w Żylinie podkreśliła wpływ inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową na czas podróżowania oraz związane z podróżowaniem koszty.

Druga część Forum, zatytułowana „Słowacja – twój partner w interesach“ rozpoczęła się prezentacją poradnika dla przedsiębiorców wydanego pod tym samym tytułem w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry“.  Prezentacji i omówienia treści poradnika dokonał Piotr Cebulski – Prezes Słowacko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Publikacja zawiera   podstawowe informacje na temat zasad oraz przepisów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji, dane dotyczące gospodarki słowackiej oraz struktury handlu zagranicznego, adresy najważniejszych urzędów i instytucji wsparcia biznesu na Słowacji. Poradnik jest bezpłatny i dostępny w biurze Związku Euroregion "Tatry", a jego wersja elektroniczna znajduje się poniżej.

František Kupčiha reprezentujący Preszowską Regionalną Izbę Słowackiej Izby Handlu i Przemysłu – omówił projekt pt. „SVIP – sieciowanie potencjału badawczo-innowacyjnego współpracy polsko-słowackiej”. Cele oraz działania realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na z definiowanie przenikania współpracy transgranicznej oraz zainteresowania współpracą w dziedzinie nauki, badań i wdrażania innowacji. W ramach projektu powstanie Infocentrum, które będzie stwarzać warunki do rozwoju  zasobów ludzkich i do realizacji projektów transgranicznych i międzynarodowych w dziedzinie badań, rozwoju i wdrażania innowacji do praktyki.

Agnieszka Pyzowska, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” zaprezentowała możliwości wykorzystania EUWT jako narzędzia do realizacji projektów społeczno-gospodarczych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 i omówiła jego rolę jako beneficjenta w nowym Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka.

Forum Społeczno-Ekonomiczne Euroregionu „Tatry” zorganizowane zostało w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
 
 
Zobacz inne
Obrady XXVI Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2020-07-30
W dniu 29 lipca 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury Jabłonce obradował XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXVI KONGRES ZWIĄZKU EUROREGION "TATRY"
2020-07-21
W dniu 29 lipca 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbędzie się XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem
2020-06-23
W sobotę 20 czerwca br. do Skawy przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odpowiadając na zaproszenie Posła na Sejm RP Edwarda Siarki. Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz i Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.
IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
2020-06-15
Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim"
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniu 12 czerwca 2020 r. biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.
2020-06-10
Informujemy, że 12 czerwca 2020 r. (piątek) biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.