Podstawowe informacje o projekcie

 
SPOTKANIE SIEDMIU KULTUR POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO
"OD LADISLAVA MEDNYÁNSZKEHO DO JANA KANTEGO PAWLUŚKIEWICZA"

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
 • Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-gospodarczy
 • Temat 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Partnerzy projektu:
 • Związek Euroregion „Tatry” – Partner Wiodący
 • Združenie Region „Tatry”
 • Muzeum w Kieżmarku
 • Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
 • Całkowite koszty kwalifikowalne projektu (100%): 447.915,72 EUR
 • Dofinansowanie z EFRR (85%): 380.728,35 EUR
 • Współfinansowanie krajowe (15%): 67.187,37 EUR *
    
 * Związek Euroregion „Tatry” otrzymał dotację na dofinansowanie wkładu własnego z Programu 
   „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w kwocie 34.107,00 PLN
    
 
 
Termin realizacji projektu: styczeń 2009 - luty 2011

Idea projektu
Na pograniczu polsko-słowackim, w jego historyczno-geograficznych krainach: Podhalu, Spiszu, Orawie i Liptowie od średniowiecza przenikały się wzajemne wpływy wielu narodów i kultur: polskiej, słowackiej, węgierskiej, niemieckiej, żydowskiej, łemkowskiej i romskiej. Ich ślady odnajdujemy w zachowanych do dziś zabytkach architektury i sztuki, obyczajach, języku i folklorze. Różnorodność i bogactwo dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, którego niepowtarzalny charakter współtworzyło przez wieki siedem różnych kultur stanowi unikalną, niezbywalną wartość. Ten wielki dorobek kulturowy pogranicza warto chronić, prezentować oraz upowszechniać.     

Cel główny projektu:
Ochrona i upowszechnianie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego w Euroregionie „Tatry”.

Cele szczegółowe:
 1. Zachowanie na obszarze polsko-słowackiego Euroregionu „Tatry” unikatowych wartości kulturowych ukształtowanych przez wpływ siedmiu kultur.                                                                    
 2. Wykorzystanie wielokulturowości Euroregionu „Tatry” do jego promocji i budowania produktów turystycznych.
Działania:
Realizacja projektu obejmuje liczne i różnorodne przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, popularyzatorskie i inwestycyjne.

I. Najstarsze wizerunki Tatr utrwalone na mapach, rycinach i obrazach przez artystów   różnych kultur polsko-słowackiego pogranicza
 • 2 wystawy najstarszych rycin, map, panoram i obrazów przedstawiających Tatry [w Nowym Targu i Kieżmarku]
 • Dwujęzyczna, polsko-słowacka publikacja prezentująca najstarsze wizerunki Tatr
 • Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ikonografii Tatr
 • Dwujęzyczny, polsko-słowacki tom pokonferencyjny
II. Odnowienie historycznego dziedzińca Zamku w Kieżmarku i jego adaptacja do celów prezentacji i upowszechniania dziedzictwa siedmiu kultur pogranicza poprzez wykonanie stałej sceny, widowni i stylizowanych stoisk rzemieślniczych.

III. Dziedzictwo siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego
 • Słowacko-Polski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. Śladami Ladislava Mednyanského
 • Festiwal Kultury Rusińskiej Pogranicza Słowacko-Polskiego
 • 2 prezentacje rzemiosła, folkloru, tradycyjnej kuchni siedmiu kultur pogranicza (w Kieżmarku i Nowym Targu)
 • Słowacko-polskie warsztaty muzyczne wraz z kończącym je koncertem pt. Motywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego w twórczości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza
 • Publikacja pt. Pamiątki siedmiu kultur w słowackich miastach Euroregionu "Tatry”
IV. Prezentacja sztuki naiwnej i art brut pogranicza polsko-słowackiego
 • 2 wystawy malarstwa Antoniego Krzystyniaka i Juliusa Považana [w Nowym Targu i Dolnym Kubinie]
 • Polsko-Słowacki Konkurs Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza im. Edwarda Sutora
 • 2 wystawy pokonkursowe [w Nowym Targu i Kieżmarku]
 • Publikacja pt. Rzeźbiarskie wizje Edwarda Sutora
 • 2 dwujęzyczne katalogi - wystawy malarstwa Juliusa Považana i Antoniego Krzystyniaka oraz wystawy pokonkursowej