Stretnutie siedmich kultúr pohraničia

STRETNUTIE SIEDMICH KULTÚR POĽSKO - SLOVENSKÉHO POHRANIČIA "OD LADISLAVA MEDŇANSKÉHO PO JANA KANTY PAWLUŚKIEWICZA"

Základné informácie o projekte

Projekt pod názvom Stretnutie siedmich kultúr poľsko - slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza" realizovany jest v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, Prioritná os II. – Sociálny a hospodársky rozvoj, Oblasť podpory 2. – Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva  

Partneri projektu:
 • Vedúci partner projektu: Zväzok Euroregion „Tatry“, Nowy Targ
 • Partner č. 1: Združenie Región „Tatry“ v Kežmarku
 • Partner č. 2: Múzeum v Kežmarku
 • Partner č. 3: Powiatowe Centrum Kultury v Nowom Targu.

Oprávnené náklady projektu:
 • Celková suma projektu (100%): 447.915,72 EUR
 • Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%): 380.728,35 EUR
 • Národné spolu-financovanie (15%): 67.187,37 EUR *

Časový rámec projektu: január 2009 – február 2011

Idea projektu
Poľsko-slovenské pohraničie charakterizuje výnimočné bohatstvo kultúrneho dedičstva, ktoré odpradávna spolu tvorili obývané územia ležiace v podnoží Tatier a to Poliakmi, Slovákmi, Maďarmi, Nemcami, Rusínmi, Židmi a Cigánmi. Stopy týchto siedmich kultúr sa zachovali v pamiatkach architektúry a umenia, v bohatých obyčajoch, folklóre a remesle, v hudbe a jazyku. Pokiaľ si chceme určiť za cieľ ochranu a rozširovanie neopakovateľného poľsko-slovenského kultúrneho dedičstva v Euroregióne „Tatry“, na tomto území unikátne hodnoty kultúrnych podôb prostredníctvom vplyvu siedmich kultúr a taktiež využívanie mnohokultúrnosti pohraničia, budovanie nových produktov kultúrnych a turistických prostredníctvom cezhraničných partnerov, ktoré majú vplyv na rast konkurencie schopnosti a atraktívnosti poľsko-slovenského pohraničia.

Hlavný cieľ projektu:
Ochrana a propagovanie jedinečného kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia v Euroregióne „Tatry“

Špecifické ciele:
 1. Zachovanie unikátnych kultúrnych hodnôt na území poľsko-slovenského Euroregiónu „Tatry“ sformovaných prostredníctvom vplyvu siedmich kultúr.
 2. Využitie mnohokultúrnosti Euroregiónu „Tatry” na jeho prezentáciu a budovanie produktov cestovného ruchu.

Aktivity:
Realizácia projektu sa vzťahuje na mnohé a rôznorodé umelecké, odborné, popularizátorské  a investičné zámery, ktoré si vybrali a spoločne spracovali partneri projektu takým spôsobom, aby sa čo najlepšie pričinili o realizáciu naplánovaných cieľov projektu.

I. etapa je venovaná najstarším vyobrazeniam Tatier zachovaným na mapách, rytinách a obrazoch umelcami rôznych kultúr poľsko-slovenského pohraničia:
 • príprava výstavy najstarších rytín, máp, panorám a obrazov predstavujúcich Tatry, pochádzajúcich zo zbierok múzeí, galérií, archívov, knižníc a súkromných zberateľov, ktorá bude prezentovaná v Stredisku Poľsko-Slovenskej spolupráce v Nowom Targu, a tiez v Muzeum v Keżmarku,
 • spracovanie, príprava a vydanie dvojjazyčnej poľsko-slovenskej publikácie obsahujúcej reprodukcie najstarších známych vyobrazení Tatier,
 • zorganizovanie medzinárodnej odbornej konferencie v Dome Slovensko-Poľského stretávania v Kežmarku venovanej súčasnej vede o ikonografii Tatier,
 • vydanie dvojjazyčného poľsko-slovenského pokonferenčného zväzku.

II. etapa projektu – obnovenie historického nádvoria Kežmarského hradu. Práce budú zahŕňať:
 • úpravu nádvoria Kežmarského hradu
 • adaptáciu nádvoria pre ciele prezentácie a zachovania dedičstva siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom vybudovania stabilného javiska a hľadiska ako aj siedmich štylizovaných remeselníckych stánkov.

III. etapa obsahuje prezentáciu dedičstva siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia, v tom:
 • realizácia Festivalu rusínskej kultúry slovensko-poľského pohraničia v Spišskej Starej Vsi,
 • uskutočnenie Slovensko-poľskej výtvarno-umeleckej súťaže pod názvom Cestami Ladislava Medňanského určenej pre žiakov a študentov, ukončenej posúťažnou výstavou na Kežmarskom hrade,
 • príprava a realizácia dvoch prezentácií tradičného remesla, folklóru a kuchyne siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia na obnovenom nádvorí Kežmarského hradu a v Nowom Targu,
 • zorganizovanie a uskutočnenie slovensko-poľských hudobných dielní pod názvom Motívy rôznych kultúr poľsko-slovenského pohraničia v skladateľskej tvorbe Jany Kanty Pawluśkiewicza, zakončených koncertom účastníkov dielní na obnovenom nádvorí Kežmarského hradu,
 • vydanie publikácie Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“

IV. etapa obsahuje prezentáciu naivného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia, v tom:
 • zorganizovanie spoločnej maliarskej výstavy dvoch súčasných predstaviteľov naivného umenia – Júliusa Považana a Antoniho Krzystyniaka v Stredisku Poľsko-Slovenskej spolupráce v Nowom Targu a v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne,
 • vyhlásenie a uskutočnenie poľsko-slovenskej súťaže naivného umenia a Art Brut pohraničia menom Eduarda Sutora ako aj posúťažná výstava,
 • vydanie publikácie prezentujúcej tvorbu titulného patróna súťaže, vynikajúceho predstaviteľa art brut, nowotarského rezbára Eduarda Sutora pod názvom Rezbárske vízie Eduarda Sutora (v poľskom jazyku s resumé a opismi v slovenskom a anglickom jazyku).