Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu Tatry

Názov projektu: Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“

Vedúci partner: Zväzok Euroregión „Tatry“

Projektoví partneri:

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. www.euwt-tatry.eu

Združenie Euroregión Tatry www.euroregion-tatry.sk

 Obdobie realizácie 1. 5. 2019 - 30. 4. 2021

 Celkové oprávnené náklady projektu: 331 874,10 EUR

Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja [85 %] 282 092,85 EUR

 

Ciele

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania na území pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“

Špecifické ciele

  • Zvýšenie odborných kvalifikácií zamestnancov samosprávy Euroregiónu Tatry
  • Rozvíjanie odborných kompetencií týkajúcich sa dostupnosti projektov a aktivít pre osoby s postihnutím

Základné informácie o projekte

Projekt s názvom Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“ sa implementuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020; Prioritná os: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
V rámci projektu budú uskutočnené školiace aktivity, ktoré vďaka zvýšeniu odborných kvalifikácií zamestnancov samosprávy uľahčia spoluprácu poľských a slovenských jednotiek územnej samosprávy pri realizácii spoločných podujatí. Pre dosiahnutie predpokladaných projektových cieľov je nevyhnutná spoločná realizácia nižšie uvedených vecných úloh Zväzkom Euroregión „Tatry“ (VP), Združením Euroregión Tatry a EZÚS TATRY:

×           Vytvorenie Cezhraničného centra vzdelávania Euroregiónu „Tatry“ dostupného pre osoby s postihnutím.

×           Realizácia cyklu školení pre zamestnancov samosprávy zameraných na dostupnosť v projektoch a v praxi, prípravu a zúčtovanie cezhraničných projektov, jazykové školenie, právo a administráciu – rozdiely medzi Poľskom  
      a Slovenskom, štátnu pomoc, verejné obstarávanie, tvorivé dielne pre lídrov cezhraničnej spolupráce.

×           Realizácia e-learningových kurzov pre zamestnancov samospráv.

×           Príprava internetového poľsko-slovenského slovníka s odbornou slovnou zásobou a frázami, ktoré sú nevyhnutné v práci s cezhraničnými projektmi.

×           Vydanie príručky týkajúcej sa odborného jazyka používaného v Poľsku a na Slovensku a letáka s dôležitými usmerneniami pre lídrov cezhraničnej spolupráce.

×           Realizácia dvoch študijných návštev na území Euroregiónu „Tatry“, počas ktorých budú zástupcovia samospráv vymieňať svoje skúsenosti súvisiace s dostupnosťou v projektoch realizovaných s podporou z fondov Európskej únie
      a využívaním týchto riešení v praxi.

×           Prispôsobenie webových stránok projektových partnerov potrebám osôb s postihnutím.

V projekte sú tiež naplánované aktivity v oblasti informovania a propagácie.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Malopoľského vojvodstva