15 rokov Euroregiónu "Tatry"

15 rokov slovensko – poľskej cezhraničnej spolupráce Euroregiónu „Tatry”

Združenie Región „Tatry“ a Zväzok Euroregión „Tatry“ sú dve združenia, ktorých členmi sú jednotky územnej samosprávy slovensko-poľského pohraničia. Spolu tvoria cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“, ktorý vznikol na základe podpísania Dohody medzi samosprávami Poľska a Slovenska o založení cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“ a zahŕňa historicko-kultúrne krajiny ležiace okolo Tatier, t. j. regióny Oravy, Spiša, Liptova a Podhalia. V roku 2009 so pripomíname 15-te výročie jeho založenia. Územie Euroregiónu „Tatry“ je výnimočné prírodným, historickým a kultúrnym bohatstvom. Euroregión „Tatry“ podporuje svojou činnosťou a aktivitami rozvoj slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce, má vplyv na prehlbovanie vzájomných vzťahov, jeho cieľom je spoločná cezhraničná činnosť zameraná na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu, zblíženie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách hranice v nadväznosti na historické skúsenosti. Na základe doterajších skúseností sa ukazuje nevyhnutnosť neustálej aktivity cezhraničného združenia, propagácie jeho činnosti a prezentácie navonok. V súčasnosti platné schválené rozvojové dokumenty kladú dôraz na rozvoj sietí spájajúcich poľských a slovenských partnerov, zlepšenie kvality, rozvoj a modernizáciu cezhraničnej spolupráce, posilnenie priamych kontaktov medzi komunitami v cezhraničnej oblasti, rozvoj spoločných cezhraničných podujatí, zachovanie regionálnych a kultúrnych tradícií. Od svojho vzniku dosiahol Euroregión „Tatry“ značné úspechy – inicioval a podporil mnohé podujatia, ktoré sa zapísali do kalendára pravidelných akcií v oblasti kultúry (od roku 1997 sa konalo 8 ročníkov podujatia Euroregión bez hraníc), hospodárstva (ekonomické a hospodárske fóra) a životného prostredia. Od roku 1999 nabrala spolupráca dynamiku vďaka možnosti využitia prostriedkov zo zdrojov EÚ. V rokoch 1999-2005 Združenie Región „Tatry“ v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ zrealizovali spoločne z prostriedkov Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce PHARE CBC 5 projektov. Obe združenia spoločne realizujú projekty v rámci systému podpory euroregionálnych aktivít za podpory Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (od roku 2002 to bolo 25 projektov). Od roku 1994 sa stal Euroregión „Tatry“ dôležitým subjektom formujúcim slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu. Počas niekoľkých rokov nahromadená obrovská báza informácií, archívnych materiálov, dokumentov, fotografií, nahrávok, prezentácií, tvorí znamenitý príklad kvalitnej cezhraničnej spolupráce. Uskutočnili sa stretnutia, výstavy, semináre, plenárne podujatia za účasti obyvateľov pohraničia a turistov. Je potrebné propagovať efekty 15-ročnej cezhraničnej spolupráce v Euroregióne „Tatry“.

15-te výročie Euroregiónu „Tatry“ je významnou príležitosťou pre propagáciu a prezentáciu jeho doterajšej práce. Je to čas nielen na zhrnutia a analýzy ale tiež na diskusie o perspektívach poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Združením Región „Tatry“ a Zväzkom Euroregión „Tatry“ vypracované dva komplementárne mikroprojekty, ktoré zahŕňajú rôznorodé, navzájom sa doplňujúce aktivity, umožnia rozšíriť výsledky doterajšej spolupráce, upevniť vedomosti o Euroregióne „Tatry“ a cezhraničnej spolupráci, propagovať jej výsledky a tvoriť základ pre ďalšie slovensko-poľské iniciatívy.

Hlavný cieľ:
Propagácia slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce realizovanej v rámci Euroregiónu „Tatry“.

Priame projektové ciele:
1. Popularizovanie výsledkov 15-ročnej cezhraničnej spolupráce v Euroregióne „Tatry“.
2. Zachovanie a prehĺbenie všestrannej slovensko-poľskej spolupráce medzi samosprávami, inštitúciami a obyvateľmi z územia Euroregiónu „Tatry“.  
Aktivity:
  • vypracovanie špeciálneho informačného článku o výsledkoch poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v Euroregióne „Tatry” ako aj realizovanom mikroprojekte a jeho publikovanie v mesačníku „Euroregióny Poľska”
  • spracovanie výstavy prezentujúcej najdôležitejšie iniciatívy a zámery Euroregiónu „Tatry“,
  • príprava novej internetovej stránky,
  • vydanie dvojjazyčnej ročenky „Pohraničie Poľsko-Slovenské“
  • výroba náučného filmu prezentujúceho 15-te výročie cezhraničnej spolupráce v Euroregióne „Tatry“ a slovensko-poľské pohraničie
  • kartografické a grafické spracovanie mapy Euroregiónu „Tatry“, ktorá bude na zadnej strane obsahovať informácie o všetkých jednotkách samosprávy, ktoré sú členmi Euroregiónu „Tatry“
  • zorganizovanie dvojdňovej medzinárodnej konferencie 15 rokov Euroregiónu „Tatry“ – od združenia po európske zoskupenie územnej spolupráce
  • zorganizovanie troch stretnutí predstaviteľov Euroregiónu „Tatry“ so školskou mládežou