Organizácia

Struktura organizacyjna Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"
Władze Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" są wspólne polsko-słowackie. Ich organy to: Kongres, Rada, Komisja Rewizyjna, Sekretarze i komisje robocze.

Vrvcholné orgány Cezhraničného Zväzku Euroregión "Tatry" v rokoch 2009-2010:
Predseda Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión "Tatry" - Igor Šajtlava
Podpredseda Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión "Tatry" - Wendelin Haber

top


Kongres
Kongres je najvyšším orgánom Euroregiónu. Skladá sa zo 70 delegátov po 35 z každej strany. Zásady volieb delegátov určujú národné združenia na svojich Kongresoch osobitne na každej strane. Do kompetencií Kongresu patrí rozhodovanie o najdôleņitejńích veciach týkajúcich sa Euroregiónu „Tatry”. Kongres zasadá raz v roku, striedavo na poľskej a slovenskej strane.

topRevízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia voleným Kongresom, na obdobie dvoch rokov. Skladá sa zo 6 členov, po 3 členov z každej strany. Do Revíznej komisie sú dezignovaní členovia Revíznej komisie Združenia Euroregión "Tatry" v Nowom Targu, ako aj členovia Revíznej komisie Združenia Región "Tatry" v Kežmarku.

Členovia Revíznej komisie
poľská strana
 • Edward Tybor (predseda) - Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
 • Waldemar Wojtaszek - Wójt Gminy Czorsztyn
 • Adam Sawina - Radny Gminy Raba Wyżna
slovenská strana
 • Ing. Ľudmila Gnojčáková (podpredsednička komisie ) - člen komisie
 • Mgr. Rajmund Bradík - člen komisie
 • Marián Vojtík - člen komisie

top


Rada Euroregiónu
Rada je najvyšším výkonným orgánom zväzku, volená Kongresom na dobu dvoch rokov. Skladá sa zo 14 členov, po 7 členov z každej strany. Do Rady sú dezignovaní členovia Rady Združenia Euroregión "Tatry" v Nowom Targu, ako aj členovia Rady Združenia Región "Tatry" v Kežmarku. Rada volí zo svojich členov predsedu na dobu dvoch rokov, ktorým je premenlivo poľský a slovenský predstaviteľ. Hlavnými úlohami Rady je schvaľovanie objektívno-finančných plánov, zvolávanie Pracovných komisií a ich predsedov, príprava a zvolávanie Kongresu a realizácia uznesení, ktoré prijal Kongres.

Členovia Rady
poľská strana
 • Wendelin Haber (predseda)
 • Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego (wiceprzewodniczący)
 • Paweł Dziuban - Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka
 • Grzegorz Niezgoda - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
 • Jan Golba - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Andrzej Skupień - Wicestarosta Tatrzański
slovenská strana
 • Ing. Igor Šajtlava - przewodniczący ZRT - primátor mesta Kežmarok
 • Ing. Peter Burian - wiceprzewodniczacy ZRT - zástupca prednostu MsÚ Stará Ľubovňa
 • Ing. JUDr. Jozef Biroš - člen rady - Mestský úrad Spišská Nová Ves
 • Ing. Ivan Budiak - člen rady - primátor mesta Dolný Kubín
 • Ing. Eugen Dedinský - člen rady - starosta obci Nižná
 • Ing. Gustáv Dobák - člen rady - viceprimátor mesta Poprad
 • PaedDr. Ján Pavlík - člen rady - vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou MsÚ Ružomberok

top


Sekretári
Rada vykonáva svoje úlohy pomocou riaditeľov, ktorí riadia kancelárie v Keņmarku a Nowom Targu. Úlohou sekretariátov je administratívna obsluha orgánov Euroregiónu.
poľská strana – Antoni Nowak
slovenská strana – Milan Nevlazla

top


Pracovné komisie
Rada volí pracovné komisie, ktoré riešia konkrétne problémy zviazané s prácou Euroregiónu a sú poradnými orgánmi Rady. V rámci Rady pracujú tieto komisie: hospodárska komisia, komisia ochrany životného prostredia, kultúrna komisia, informačná komisia, komisia športu a mládeže komisia cestovného ruchu a turistiky.

top