História

Vznik Euroregionu „Tatry”

Myšlienka zblíženia a spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti Tatier vznikla počas konferencie samospráv v Zakopanom v novembri 1991. O tomto projekte sa následne diskutovalo na konferencii starostov poľských a slovenských obcí, ktorá sa konala v máji 1992 v Poprade. Rozhovory týkajúce sa formálnej stránky vzájomných kontaktov sa viedli v nasledujúcich rokoch. O vytvorenie Euroregiónu Tatry sa živo začali zaujímať novinári na obidvoch stranách hranice. Na základe týchto iniciatív sa v roku 1993 dňa 27. mája v Poprade a 28. mája v Nowom Targu stretli predstavitelia samospráv a štátnej správy. Výsledkom týchto stretnutí bola Deklarácia zámerov, ktorá navrhovala popularizáciu myšlienky euroregiónu v médiách.
V marci 1993 vznikol v Poprade slovenský projekt medziregionálneho zväzku predstavený 17. júla v Kežmarku. Na tomto stretnutí boli navrhnuté hranice budúceho cezhraničného zväzku. Zo slovenskej strany mali doň patriť mestá a obce patriace do okresov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Stará Ľubovňa, a z poľskej strany gminy patriace do bývalého okresu Nowy Targ nachádzajúce sa na Orave, Podhalí, Spiši a v Pieninách. Bola vytvorená pracovná skupina, ktorá mala vypracovať štatút.
31. októbra 1993, v čase, keď Slovensko bolo už samostatnou republikou, bola v Zakopanom podpísaná Deklarácia samosprávnych orgánov územných častí Poľskej republiky Slovenskej republiky a Poľskej republiky o projekte vytvorenia cezhraničného združenia REGIÓN TATRY.
18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci, v ktorej obidve strany, okrem iného, vyjadrili uznanie iniciatíve miestnych a regionálnych samospráv o „zbližovanie  susedných národov” a zaviazali sa „podporovať cezhraničnú spoluprácu a týmto spôsobom sa pričiniť o hospodársky rast v obidvoch štátoch”. Dohoda medzi vládami oboch štátov vytvorila právny rámec na to, aby sa niekoľko ročné úsilie o vytvorenie euroregiónu mohli realizovať.
26. augusta 1994 na ustanovujúcej konferencii v Nowom Targu bola podpísaná. Dohoda medzi samosprávami Poľska a Slovenska o založení cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry”, ktorý „v súlade s procesom itegrácie európskych krajín, na základe Európskeho rámcového dohovoru o cezraničnej spolupráci medzi územnými celkami, alebo orgánmi zo dňa 18. mája 1980“ sa bude snažiť o „urýchlenie všestranného rozvoja susediacich oblastí Poľskej republiky a Slovenskej republiky nadväzujúc na historické korene a vzájomné vzťahy týchto regiónov“. Vojvodský súd v Nowom Saczi rozhodnutím zo dňa 15. decembra 1994 zapísal Euroregión Tatry do zoznamu zväzkov a potvrdil jeho štatút. Hranice Euroregiónu boli stanovené na základe administratívneho delenia. Euroregión Tatry bol dňa 14. novembra 1996 prijatý za člena Asociácie európskych regiónov. (AEBR).
Na mimoriadnom kongrese dňa 22. októbra 1999 v Nowom Targu bola podpísaná „Zmluva medzi samosprávami Poľskej republiky a Slovenskej republiky o spolupráci v rámci cezhraničného združenia Euroregión „Tatry“ medzi Združením Euroregión „Tatry“ so sídlom  v Nowom Targu a Združením Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku“.  Tým bol zavŕšený celý proces vytvorenia cezhraničného združenia Euroregión Tatry.