Kalendarium działań Euroregionu "Tatry" dotyczących realizacji Szlaku wokół Tatr

Projekt "Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr" jako transgraniczne przedsięwzięcie zainicjował w 2004 roku Euroregion „Tatry” we współpracy z polskimi i słowackimi samorządami. Przez kilka lat trwały starania Euroregionu "Tatry" dotyczące przygotowania i rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia. • W dniu 05.03.2004 roku X Kongres Związku Euroregion „Tatry” podjął uchwałę inicjującą projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku dookoła Tatr.

 • Polsko-Słowacka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej na IX posiedzeniu w Krakowie w dniach 1-2 lipca 2004 roku wyraziła swoją akceptację dla tego projektu.

 • W 2005 roku w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wspólnego Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja, który zrealizowany został przez Gminę Czarny Dunajec przy partnerskiej współpracy Miasta Nowego Targu oraz gmin: Czorsztyn, Nowy Targ, Łapsze Niżne i Szaflary, opracowano studium historyczno-kulturowe, przyrodniczo-krajobrazowe oraz planistyczno-urbanistyczne polskiej części szlaku.

 • Projekt został zaprezentowany na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. programowania współpracy transgranicznej Polska-Republika Słowacka 2007-2013, które odbyło się w dniach 30-31.07.2007 r. w Bratysławie. W opinii tego gremium koncepcja ww. projektu została wysoko oceniona i uznana za strategiczną do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 • Rada Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w dniu 20.02.2007 r. rekomendowała do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska -Republika Słowacka 2007-2013 polsko-słowacki projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła Tatr” (trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne).

 • Dnia 22.02.2007 r. Związek Euroregion „Tatry” zgłosił do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt Szlaku dookoła Tatr jako strategiczny.

 • XIII Kongres Związku Euroregion „Tatry” w dniu 28.02.2007 r. rekomendował projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku dookoła Tatr (trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne) jako strategiczny do dofinansowania w ramach Priorytetu 1 Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 oraz „zobowiązał Radę w porozumieniu z zainteresowanymi gminami do nadzorowania, aby projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku dookoła Tatr (trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne) został opracowany i złożony do dofinansowania w ramach tego Programu”. Taką samą uchwałę podjął XIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 16.03.2007 r.

 • W 2008 roku Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku opracowało studia: Szlak wokół Tatr – studium kulturowo-historyczno-turystyczne – Spisz w ramach mikroprojektu dofinansowanego ze środków Programu INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 oraz Szlak wokół Tatr. Studium kulturowo-historyczne, turystyczne i komunikacyjne – Liptów i Orawa, zrealizowane w ramach Programu SPERA.

 • Projekt został wpisany jako strategiczny do Wspólnej polsko-słowackiej Strategii Rozwoju Euroregionu „Tatry” na lata 2008-2015 zatwierdzonej przez XIV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący w dniu 28.03.2008 roku w Spiskiej Nowej Wsi.

 • W latach 2007-2008 trwało opracowywanie wspólnego projektu infrastrukturalnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na I etapie szlaku. W pracach tych uczestniczyły jednostki samorządu lokalnego, po których terenach przebiegać będzie pierwszy odcinek szlaku. Projekt ten będąc w sferze koncepcji bez opracowań i zatwierdzonych dokumentów technicznych był nisko oceniony w kategorii C i nie został rekomendowany do realizacji. W roku 2009 partnerzy projektu uzupełnili brakującą dokumentację. Wielu z nich uzyskało pozwolenie na budowę, analizę wpływu na środowisko i przygotowało analizę ekonomiczno-finansową. Projekt został ponownie złożony w ramach drugiego naboru Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.

 • Podczas XIV posiedzenia w dniach 13-14.11.2008 rokuBešenovej Polsko-Słowacka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej z aprobatą przyjęła dążenia Euroregionu „Tatry” dotyczące realizacji wspólnego, polsko-słowackiego projektu „Historyczno – kulturowo - przyrodniczego szlaku dookoła Tatr”, którego celem jest budowa ścieżki rowerowej oraz promocja wartości turystycznych i kulturowych Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa. Komisja zwróciła się z prośbą do Żylińskiego Samorządowego Kraju i Województwa Małopolskiego o przyspieszenie procesu zatwierdzania zmian planów zagospodarowania przestrzennego na rzecz tego projektu.

 • W marcu 2010 roku Gmina Czarny Dunajec wraz z 12 partnerami z Polski i Słowacji przedłożyła wniosek o dofinansowanie I etapu realizacji Szlaku wokół Tatr w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Priorytet I. Rozwój infrastruktury transgranicznej Temat 1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa, kategoria interwencji nr 24 ścieżki rowerowe. Projekt uzyskał rekomendację, jednak znalazł się na liście rezerwowej. Dopiero w grudniu 2013 r. partnerzy otrzymali informację, że oszczędności w Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 pozwalają na realizację projektu. Został on zaktualizowany przez polskich i słowackich partnerów i rozpoczęła się realizacja tego wielkiego przedsięwzięcia.